Orri Nagusia        Alderdia Berriak        Bestelako Agiriak        Irudi eta Inprimakiak

 

 

1998ko irailaren 15ean                                                                    85. alea

LIZARRAKO ADIERAZPENA

IPAR IRLANDAKO BAKE-AKORDIOA BIDERATU DUTEN FAKTOREAK

1. Arazoan inplikaturiko alderdi guztiek haren izaera politikoa dela onartu dute eta, hortaz, haren  konponketak ere politiko izan behar duela.

2. Gobernu britainiarra eta IRA ederki jabetu ziren ez batak ez besteak ere ez zutela garaipen militarrik lortuko, ondorioz, bi aldeek gatazka bere hartan uztekotan, luzaro iraun zezakeela ere onartzera heldu ziren.

3. Gatazkaren proagonista guztiek eginiko hausnarketari esker, enfrentamenduak elkarlanari utzi zion tokia (elkarren gertuko baina jarrera desberdinen artekoa hasieran, aurkakoen artekoa geroago eta etsaien artekoa, azkenean), beti ere harreman hauetatik kanpo inor uzteko asmorik gabe.  

4. Bertako gogoeta ugarietako batetan, errepublikar mugimendurako garrantzitsua bezain aspaldikoan, nabarmen daiteke, Uhartean indarrean zeunden tradizio guztiak ulertu eta errespetatuko zituzkeen konponbidea eratu eta bultzatu behar zela. Elkarrizketa esklusibistak egitearen edo politika isolatzaileak aplikatzearen aldekoen erresistentzia murrizten lagundu zuen jarrera horrek.

5. Harreman-sare honetatik sortutako elkarrizketa eta distentsiozko giroak piskanaka protagonismoa eta lehentasuna eskuratu zuten, ordura arte indarkeriaren erabilerak eta politika isolatzaileak izanakoaren kaltetan. Bi aldeetatik distentsio-keinuak eman ziren, elkarrizketanhasteko aurretiazko baldintzarik ezarri gabe.

6. Irlandako herritarrei autodeterminazio eskubidea aitortzeak demokrazian sakontzea ondorioztatu du, bai edukiari dagokionez --burujabetzarako formula berriak sortuz-- bai metodoari dagokionez ere --azken hitza herritarrei emanez--. Bake-akordioaren baitan diren bereizgarri politiko hauek, negoziazioa, inor garaitzeko asmorik gabe, gatazka gainditzeko borondatean oinarritzen direla erakusten dute, uhartean indarrean dauden tradizio guztiak onartuz eta egitasmo politikoak izan dezaketen gauzatzeari begira, maila berean ezarriz, gehiengoaren sostengu demokratikoaz gain, beste mugarik gabe.

7. Nazioarte mailako hainbat faktore agertzeak paper aipagarria izan zuen: Arazoaren konponbidean EEBBetako Gobernuak eta Presidenteak apustua sendo egin eta zuzenean parte hartu izana, Europar Batasuneko hainbat erakundek eginiko harrera ona (honen adierazle, agindu diren laguntza ekonomiko eskergak), prozesu osoan zehar Hegoafrikako Gobernuak eta Presidenteak agerturiko sostengu politikoa eta eskainitako aholkularitza.

 

Euskal Herria 1998ko irailak 12

 

 

EUSKAL HERRIRAKO BALIZKO APLIKAZIOA

  Irlandako bake-prozesu eta akordioaren ezaugarriak kontutan izaki, Euskal Herriak nozitzen duen gatazkak ere konponbidea izan dezakelakoan gara, beti ere jarraian aipatzen diren jokamoldeak errespetatzen diren neurrian:

 

IDENTIFIKAZIOA

  Euskal arazoa izenarekin ezagutzen duguna jatorri eta izaera politikoa duen gatazka historikoa da, bertan Estatu espainiarra eta frantsesak inplikatuta daudelarik. Beraz konponketak ere derrigorrez politikoa izan beharko du.

  Gatazkaren sorrera eta mantentzeari buruzko ulermoldeak desberdinak izanik, berau lurraldetasuna, erabaki-subjektua eta burujabetza politikoan adierazten denez, aipaturikoak konpondu beharreko oinarrizko arazo gisa aurkezten zaizkigu

 

METODOA

  Elkarrizketa eta negoziazio prozesu irekiaren bitartez bakarrik gorpuztu daiteke konponketa politikoa, inplikaturik dauden eragileak baztertu gabe eta euskal gizarte osoaren esku hartzearekin.

 

PROZESUA

Hasierako fasea

  Elkarrizketa prozesua eta negoziazioa, inplikaturiko eragileen arteko harreman eta elkarrizketa bitartez eman daiteke, elkarrizketa prozesua gauzatu dadin, inplikaturik dauden eragileentzako gaindiezinak suertatu daitezkeen aurrebaldintzarik ezarri gabe.

 

Erabaki-fasea

  Bere baitan arazoaren zergatiak aztertzeko nahia eta konpromisoa daraman negoziazio eta konponketa-prozesua, gatazkari lotuta azaltzen diren indarkeriazko adierazpenik gabe gauzatuko litzateke.

 

NEGOZIAZIOAREN IZAERA

  Negoziazioak osotasunezkoa izan behar du, hau da, arazoa osatzen duten eta bere ondorio diren kontu guztiak aztertuz eta erantzunak emanez.

   Ez daude agenda mugadunik. Honela, beraz, negoziazioa ez da hartu behar irabazi partikularren prozesu modura, arazoaren konponbide gisa baizik.

 

KONPONBIDEAREN GILTZARRIAK

  Esandakoak, konponbidea erabakitzeko negoziazioak bere baitan ez dituela berarizko inposaketarik izango suposatzen du, euskal gizartearen aniztasuna errespetatu behar duela, proiektu guztiak erdiesteko baldintza berdinetan kokatzen direla, Euskal Herrian demokrazia sakondu behar duela --hau da, Euskal Herriaren etorkizuna nolakoa izango den  herritarrek beren hitzaren bitartez adierazi behar dutela-- eta inplikaturik dauden estatuek erabaki hori errespetatu behar dutela. Euskal Herriak hitza eta erabakia izan behar du.

 

ONDORIOZKO ESKENATOKIA

  Konponbide-erabakiak ez du eskenatoki itxi eta behin betikorik edukiko. Alderantziz, berari esker, euskal herritarren tradizioari eta subirautza-asmoei aukera berriak eskainiko dizkieten formula berriak kokatzeko moduko toki zabalak eratzea erraztuko da.

 

Euskal Herria, 1998ko irailaren 12an.

 

 

AB  HB  PNV  EA  IU  BATZARRE  ZUTIK  ELA  LAB  EHNE

ESK-CIUS  STEE-EILAS  EZKER SINDIKALA   HIRU

GOGOA   AMNISTIAREN ALDEKO BATZORDEAK   SENIDEAK   BAKEA ORAIN

ELKARRI   EGIZAN   HERRIA 2000 ELIZA   GERNIKA BATZORDEA

AUTODETERMINAZIOAREN BILTZARRAK

 

 

DECLARACIÓN DE LIZARRA FACTORES PROPICIADORES DEL ACUERDO DE PAZ EN IRLANDA (DEL NORTE)

  1.- Todos los implicados en el conflicto han aceptado el origen y la naturaleza política del mismo y, consecuentemente, que también su resolución debe ser política.

  2.- El Gobierno británico y el IRA fueron conscientes de que ni el uno ni el otro iban a ser el vencedor militar y, en consecuencia, aceptaron que el conflicto –en caso de  dejarlo tal como estaba- podía prolongarse durante mucho tiempo.

  3.- Gracias a la reflexión de todos los protagonistas del conflicto, el enfrentamiento cedió su puesto al trabajo en común (al principio entre próximos pero diferentes, más tarde entre contrarios y por fin entre enemigos), siempre con la pretensión de no excluir a nadie de estas relaciones.

  4.- De entre la variedad de reflexiones realizadas se destacaría como especialmente relevante la concepción, ya antigua, del movimiento republicano de construir y apostar por un modelo de solución al conflicto que comprendiera y respetara a todas las tradiciones existentes en la Isla. Ello contribuyó a reducir los factores de resistencia de los partidarios de diálogos exclusivos o de políticas aislacionistas.

  5.- Lentamente, el diálogo y la distensión surgidos de esta red de relaciones se hicieron con el protagonismo y la prioridad que hasta entonces habían tenido el uso de la fuerza violenta y la política aislacionista. Desde ambos lados se dieron gestos de distensión sin que se exigieran inexcusablemente condiciones previas para el inicio del diálogo.

  6.- El reconocimiento del derecho de autodeterminación al conjunto de los ciudadanos de Irlanda ha traído consigo una profundización en la democracia tanto en lo concerniente al contenido (creando nuevas fórmulas de soberanía) como en lo que respecta al método (dando a los ciudadanos la última palabra). Esas características políticas que se contienen en el acuerdo de paz, comprenden una concepción de la negociación realizada, no con la idea de ganar sino de resolver el conflicto, incluyendo a todas las tradiciones existentes en la isla y situando los proyectos políticos en igualdad de condiciones cara a su consecución, sin otro límite que la mayoría democrática de respaldo.

  7.- La presencia de algunos factores internacionales jugó un papel significativo: La apuesta firme y participación directa del Gobierno y Presidente de EE.UU. en la resolución del conflicto, la buena acogida dispensada por diferentes Instituciones de la Unión Europea (de la que son exponentes las sustanciosas ayudas económicas prometidas), el apoyo político mostrado y el asesoramiento ofrecido por el Gobierno y Presidente de Sudáfrica a lo largo de todo el proceso.

 

POTENCIAL APLICACIÓN PARA EUSKAL HERRIA

  A tenor de las características con las que se han producido el proceso y el acuerdo de Paz en Irlanda, estimamos que el conflicto que afecta a Euskal Herria puede encontrar vías de resolución, si se atiende a las pautas de comportamiento y actuación siguientes:

 

IDENTIFICACIÓN

  El contencioso vasco es un conflicto histórico de naturaleza política en el que se ven implicados el Estado español y el Estado francés. Su resolución debe ser necesariamente política.

  Siendo distintas las concepciones que existen sobre la raíz y permanencia del conflicto, expresadas en la territorialidad, el sujeto de decisión y la soberanía política, éstos, se constituyen en el núcleo de cuestiones fundamentales a resolver.

 

MÉTODO

  La resolución política sólo puede plasmarse a través de un proceso de diálogo y negociación abierto, sin exclusiones respecto de los agentes intervinientes y con la implicación de la sociedad vasca en su conjunto.

 

PROCESO

Fase preliminar

    El proceso de diálogo y negociación puede propiciarse con conversaciones multilaterales que no exijan condiciones previas infranqueables para los agentes implicados, a fin de que el diálogo pueda producirse.

 

Fase resolutoria

  El proceso de negociación y resolución propiamente dicho, que lleva implícitos la voluntad y el compromiso de abordar las causas del conflicto, se realizaría en unas condiciones de ausencia permanente de todas las expresiones de violencia del conflicto.

 

CARÁCTER DE LA NEGOCIACIÓN

  La negociación debe ser global en el sentido de abordar y dar respuestas a todas las cuestiones que constituyen el conflicto, así como a las que son consecuencia de éste. No hay agendas limitadas. En este sentido, la negociación no debe ser concebida como un proceso de ganancias particularizadas sino para resolver el conflicto.

 

CLAVES DE RESOLUCIÓN

  Ello conlleva que una negociación resolutiva no comporte imposiciones específicas, respete la pluralidad de la sociedad vasca, sitúe todos los proyectos en igualdad de condiciones de consecución, profundice la democracia en el sentido de depositar en los ciudadanos de Euskal Herria la última palabra respecto a la conformación de su futuro y se respete la decisión por parte de los estados implicados. Euskal Herria debe tener la palabra y la decisión.

 

ESCENARIO RESULTANTE

  El acuerdo de resolución no contendrá escenarios cerrados y de carácter definitivo, sino que posibilitará marcos abiertos donde puedan tener cabida nuevas fórmulas que den respuesta a la tradición y aspiraciones de soberanía de las ciudadanas y ciudadanos de Euskal Herria.

 

Euskal Herria a 12 de Septiembre de 1998