Orri Nagusia        Alderdia Berriak        Bestelako Agiriak        Irudi eta Inprimakiak

 

 

1999ko irailaren 18an                                                                    105. alea

SUMARIO

-Lizarra-Garazi adierazpenaren urtemugako agiria.

-EAJren hautetsien bilkura.

 

 

LIZARRA-GARAZI ADIERAZPENAREN URTEMUGAKO AGIRIA

 

1998ko irailaren 12an Lizarra-Garaziko Adierazpena sinatu zenetik urtebete igaro da. Urtemuga honetan, gure herriaren historian garrantzi handia duen akordio hau sinatu genuen erakunde politiko, sindikal eta giza mugimenduok honako agiri hau plazaratzen dugu, aurrera begira betiere.

 

Hasteko, azpimarra dezagun jatorri eta izaera politikoa duen gatazka historikoari konponbide politiko eta demokratikoa eskaintzen dion proposamena dugula Lizarra-Garaziko Adierazpena. Azken urte honetan, gatazkaren konponbidean erantzukizun handia duten hainbat indar politikok ez du inolako alternatibarik aurkeztu, eta, erosotasun arduragabean murgildurik, arazo politikoaren izatea bera ere ukatu izan du.

 

Urtebete honetan zehar Lizarra-Garazi Foroak tinko eutsi dio Adierazpenaren eduki demokratikoak gizarteratzeko lanari, nahiz eta ibilbide honetan zehar, eta batez ere aurrera begira, hobetu beharreko zenbait atal egon badauden. Foroaren eginbeharra bake prozesu eta akordio demokratiko bat ahalbidetzea dela kontutan izanik, garai berri bat jorratzen hasteko unea iritsi dela argi ikusten dugu. Euskal gizarteak, zalantzarik gabe, zehaztasunak eta urrats eraginkorrak eskatzen dituelako. 

 

Adierazpenean bertan agertzen den bezala, lurraldetasuna, erabaki-subjektua eta burujabetza politikoaren inguruan islatzen eta gauzatzen dira gatazkaren sorrera eta mantentzeari buruzko ikuspegi desberdinak. Aipaturikoak dira, besteak beste, konpondu beharreko oinarrizko arazoak.

 

            Gatazkaren konponbidea aurkitzeko, inplikaturik dauden eragile guztien partehartzea ezinbestekotzat jotzen dugu, horretarako bideak elkarrizketa eta negoziaketa direlarik.

   

Hainbat alderdi politiko eta erakundek elkarrizketari uko egin dio, eta zenbait komunikabideren laguntzarekin, prozesuaren erasotzaile bihurtu da.

 

Hau horrela izanik, aurrera jotzeko garaian ezinbestekoa ikusten dugu:

 

v     Prozesu politikoari eutsiz, gizarteratze eta harreman prozesu baten bitartez gure konpromisoa sakontzea eta irtenbide demokratikoa bilatzea.

 

v     Elkarrizketa eta negoziazioa bere osotasunean defendatu eta garatzea, eta antolatu daitezkeen elkarguneetan Lizarra-Garaziko Adierazpenaren edukiak defendatzea.

 

v     Gatazkari lotuta azaltzen diren indarkeriazko adierazpenak eta beronen ondorio diren arazo guztiak desagertarazten, eta besteak beste presoen egoerari erantzun eraginkorrak emanaz.

 

Lan honi ekiterakoan, ezinbestekoa iruditzen zaigu behin berriro ere azpimarratzea, Lizarra-Garazi Adierazpenaren inguruan biltzen gaituen edukirik garrantzitsuena, bakea lortzea eta euskal arazoaren konponketa bultzatzea dela, euskal hiritarrek bere etorkizuna erabakitzeko duten gaitasuna bermatuz eta inplikaturik dauden estatuek hitz hori bete betean errespetatuko dutelarik.

 

Gure herrian proiektu politiko desberdinak izanik, Euskal Herriaren hitzaren errespetoan oinarritzen den konponbidea bilatzeak batzen gaitu.

 

Euskal Herriak behar duen frontea, bakearen eta demokraziaren aldekoa baino ez da. Lizarra-Garazi Adierazpenak duen oztoporik nagusiena, berriz, aurrean aurkitzen duen inmobilismoa da. Gure uste apalean enfrentamenduak elkarrizketa eta elkarlanari utzi behar die tokia, ahalegin honetan guztiok parte hartu behar dugularik. Desberdintasun eta hika-mika guztien gainetik, euskal gizarteak duen aniztasuna errespetatuz, garai garrantzitsu honek eskatzen duen neurriko ardurarekin lan egingo dugula hitz ematen dugu.

 

Amaitzeko, pozik aldarrikatzen dugu, duela urtebete pentsaezina zen ilusioz eta esperantzaz beteriko egoera gauzatu dela euskal gizartean. Ziur gaude datozen garaietan ere gure herriak bide beretik jarraituko duela, eta euskal gizartearen ilusioa, eta batez ere, konpromisoa direla  prozesuaren bermea.

 

<扨2 align="right" style="tab-stops: 106.35pt">Lizarra-Garazi Foroa

Durangon, 1999ko irailaren 12an.

 

 

MANIFIESTO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE LIZARRA-GARAZI

                       

Transcurrido un año desde que se firmó la Declaración de Lizarra-Garazi el 12 de septiembre de 1998, las organizaciones políticas, sindicales y los movimientos sociales que suscribimos dicho acuerdo  trascendental para la historia de nuestro pueblo,  hacemos público el presente manifiesto con perspectiva de futuro.

 

La Declaración de Lizarra-Garazi es una propuesta que ofrece una solución política y democrática a un conflicto histórico de origen y naturaleza política. Durante estos últimos doce meses, determinadas organizaciones políticas que ostentan una gran responsabilidad en la solución del conflicto, no han ofertado alternativa alguna y se han instalado en una comodidad irresponsable, negando incluso la existencia del propio conflicto político.

 

A lo largo de este último año el Foro de Lizarra-Garazi ha perseverado en la socialización de los contenidos democráticos de la Declaración, a pesar de que durante este recorrido, y sobre todo cara al futuro, existan ciertas cuestiones que han de perfeccionarse. Teniendo en cuenta que el quehacer del Foro es posibilitar un proceso de paz y un acuerdo democrático, observamos con claridad meridiana que ha llegado el momento de inaugurar una nueva etapa. Porque la sociedad vasca demanda, sin ninguna duda, concreciones y pasos efectivos.

 

Tal y como puede leerse en la propia declaración, las distintas concepciones que existen sobre la raíz y permanencia del conflicto se expresan y giran en torno a la territorialidad, el sujeto de decisión y la soberanía política. Estas son, entre otras, las cuestiones fundamentales a resolver.

 

Para la resolución del conflicto, consideramos imprescindible la participación de todos los agentes implicados, siendo el diálogo y la negociación los instrumentos adecuados.

 

Ciertos partidos políticos y organizaciones se han negado al diálogo y, con la colaboración de algunos medios de comunicación, se dedican a sabotear el proceso.

 

Establecidas estas premisas, consideramos imprescindible de cara al futuro:

 

v  Perseverar en el proceso político, profundizando en nuestro compromiso mediante un proceso de socialización y de relaciones, y buscando una solución democrática.

 

v   Defender y desarrollar el diálogo y la negociación en su integridad, y apoyar los contenidos de la Declaración de Lizarra-Garazi en los ámbitos de diálogo que se puedan organizar.

 

v   Lograr que desaparezcan las manifestaciones de violencia ligadas al conflicto y todos los problemas que son consecuencias del mismo, aportando repuestas efectivas, entre otras cuestiones, a la situación de los presos.

 

A la hora de asumir este compromiso, nos parece necesario subrayar, una vez más, que el objetivo principal que nos une en torno a la Declaración de Lizarra-Garazi es la consecución de la paz y la búsqueda de la solución del contencioso vasco, garantizando la capacidad de la ciudadanía vasca para decidir su propio futuro, de manera que los estados implicados respeten la palabra de los vascos.

 

Existiendo en nuestro pueblo proyectos políticos diferentes, nos une la búsqueda de una solución basada en el respeto a la palabra de Euskal Herria.

 

El único frente que necesita Euskal Herria es el de la paz y la democracia. Por otro lado, el principal obstáculo que encuentra la Declaración de Lizarra-Garazi es el inmovilismo con el que tropieza. En nuestra modesta opinión el enfrentamiento ha de dejar paso al diálogo y al trabajo en común, y todos debemos tomar parte en este esfuerzo. Por encima de todas las diferencias y las polémicas, respetando la pluralidad de la sociedad vasca, nos comprometemos a trabajar con la responsabilidad y altura de miras que requiere este momento crucial.

 

Para finalizar, queremos manifestar nuestra satisfacción porque en la sociedad vasca se ha hecho realidad una situación, llena de ilusión y de esperanza, que era impensable hace sólo un año. Estamos seguros de que en tiempos venideros nuestro pueblo caminará por el mismo sendero, y que la ilusión, y sobre todo, el compromiso de la sociedad vasca constituyen la auténtica garantía del proceso.

 

Foro de Lizarra-Garazi

Durango, a 12 de septiembre de 1999

 

 

 

 

EAJren hautetsien bilkura  

1998ko urtarrilaren 23an Sabin Etxean ospatu zen batzar batean, Euzko Alderdi Jeltzalearen alkate eta zenegotziok euskal politikaren baitan zabaltzen ziren aukera politiko berriak jorratzeko erabakia aldarrikatu genuen, betiere bakea lortu asmoz eta eraikuntza nazionala bultzatu asmoz, euskal lurraldetasunaren printzipioa eta Euskadiren sei lurraldeak bilduko dituen Erakunde subirauen lorpena defendatuz.

 

Bi aste beranduago, 1998ko otsailaren 6ean, Iruñan ospatu zen Euskal Herriko udal ordezkarien bilkuran parte hartu genuen. Han, bertaraturiko guztien aho-batezko erabakiz, udal mailako Euskal Erakunde Nazional bat sortzea erabaki genuen, honen bitartez, politika, kultur, soziologi eta ekonomi erkidego gisa definitzen gaituzten lan eta lankidetza esparru guztiak indartuko dituen udal hautetsien ekintza bateratu bat ahalbideratuko delarik.

 

Egun bizi dugun milurtekoaren amaieraren ikuspegitik, Euskal Herriaren lurralde diagnosi labur batek agerian uzten du gure herriak egin behar izan duen ibilbide bihurria, egun ezagutzen dugun soziopolitikoki konplexua, dinamikoa eta aldakorra dugun Euskadi gauzatu den arte.

 

Gure herriak prozesu milenario konplexu baten zehar landu du bere historia, Aturritik Ebrora dijoazen lurralde ezaugarri amankomun eta ezberdinak dituen Euskadi bat osatu duelarik. Euskal lurraldearen 20.644 kilometro karratuak zatitzen dituen muga natural bakarra, bi isurialde geografikoen arteko da, alegia, kantabriarra eta mediterraniarraren artekoa. Isurialde mediterraniarrak Araba eta Nafarroaren zatirik handiena hartzen du, eta Euskal Herriaren % 60a hartzen, nahiz eta egungo euskal biztanleriaren % 25a eskas bizi den bertan. Gainontzeko lurraldeak isurialde kantabriarrean kokatzen dira, lurraldearen % 40a, baina biztanle mailan % 75etik gora.

 

Garapen ekonomiko eta industrialeko garai luze honetan, Euskadi bi Estatu desberdinetan zatitua egoteak eboluzio ekonomiko eta demografiko asimetrikoa eta desberdina ekarri du estatuen arteko mugez bi aldetara. Iparralde, erakarpen ekonomikoa duten beste zentru batzuetara “hustu” egin da, Hegoaldeko bailara dinamikoenak asko indartu diren bitartean. Espainia eta Frantziak euren artean iragazkaitzak ziren merkatuak izateak, lehena autarkikoa eta zentralista bigarrena, Iparraldeko eta Hegoaldeko euskaldunen arteko inkomunikazioa eta bereizketa areagotu egin du.

 

Politikaren eta kulturaren arloetan, Francoren diktadura Hegoaldeko euskal Erakunde historikoen azken apurrak ezabatzen jarduten zuen bitartean, Pariseko Gobernuak ezina erakusten zuen, eta erakusten du, Iparraldeari minimum instituzional bat onartzeko, izaera propioa duen kultur eta hizkuntza erkidego bat harrezagutzeko gauza ere izan ez delarik.

           

Baina garaiak aldatu egin dira, orain egoera berri bat bizi dugu, Euskal Herriaren nazio eraikuntzaren lan liluragarria aukera aukeran daukagularik. Gaur egun ez gara zerotik hasiko. Oinarri handi bat daukagu; Euskadiren eraikuntza nazionalaren bidetik aurrera jotzeko abiapuntu garrantzitsu bat.

 

Datorren irailaren 18an Eusko Alderdi Jeltzalearen hautetsiok parte hartuko dugu Bilboko Euskalduna Jauregian ospatuko den Hautetsien Biltzarrean. Udal mailako Euskal Erakunde Nazional baten alde apustu egiten dugu, beronen helburuak, labur esanda, Euskadiren eraikuntza nazionala eta bere egituraketa politiko eta instituzionala  direlarik, amankomunean dauzkagun arazo eta erronken inguruko oinarrizko diagnosi bat abiapuntu modura hartuta, eta, gainera, esparru internazionalean Euskal Herriaren izatea, nazio propio eta bereizi modura, isladatzea.

 

Sabin Etxea, 1999-IX-11.

 

 

Reunión de electos del PNV

El pasado 23 de enero de 1998, los alcaldes y concejales del Partido Nacionalista Vasco manifestamos  en  la reunión celebrada en Sabin Etxea,  la  decisión política de trabajar las nuevas posibilidades políticas que se habilitaban en el panorama político vasco en orden a la consecución de la paz  e impulsar la construcción nacional, defendiendo el principio de la territorialidad vasca y el logro de unas Instituciones soberanas que engloben a los seis territorios de Euskadi.

 

Dos semanas después, el 6 de febrero de 1998, participamos en la reunión de representantes municipales de Euskal Herria celebrada en Iruña. Allí, decidimos por unanimidad de todos los presentes, crear una Institución Nacional Vasca de base municipal, que posibilite la acción concertada de los electos municipales impulsando todos aquellos ámbitos de trabajo y colaboración que nos definen como comunidad política, cultural, sociológica y económica.

 

Un breve diagnóstico territorial de Euskal Herria, desde la perspectiva presente de finales de milenio en el que nos encontramos,  nos muestra el sinuoso camino que ha seguido el pueblo vasco para convertirse en una realidad sociopolítica compleja, dinámica y cambiante, como la Euskadi que conocemos en la actualidad.

 

El pueblo vasco ha forjado su historia a lo largo de un complicado proceso milenario y ha configurado  una Euskadi de características territoriales comunes y diversas desde el Adour hasta el Ebro. La única frontera natural que divide los 20.644 Km. cuadrados del territorio vasco es la divisoria entre las dos vertientes geográficas, la cantábrica y la mediterranea. La vertiente mediterranea, que ocupa la mayor parte de Araba y Nafarroa, cubre el 60 % de Euskal Herria, pero apenas llega al 25 %  de la población vasca actual. El resto de los territorios se ubican en la zona cantábrica que representa el 40 % en términos territoriales, pero supera el 75 % en número de habitantes.

 

La división de Euskadi en dos Estados diferentes ha hecho que la evolución económica y demográfica haya sido asimétrica y dispar a ambos lados de las fronteras estatales en todo este largo período de desarrollo económico e industrial. Iparralde se ha “vaciado” hacia otros centros de atracción económica y las comarcas más dinámicas de Hegoalde   se convertían en polos de afluencia. La existencia de dos mercados estatales, el español y el francés, impermeables entre sí, autárquico el primero y centralista el segundo, ha acentuado la incomunicación y la separación entre los vascos de Iparralde y Hegoalde.

 

En el ámbito político y cultural, al mismo tiempo que la dictadura franquista se empeñaba en el desmantelamiento de los últimos residuos de las Instituciones históricas vascas en Hegoalde, el Gobierno de París se mostraba y se muestra incapaz de reconocer un minimum institucional a Iparralde, aunque no fuera más que el simple reconocimiento de una comunidad cultural y lingüística con entidad propia.

 

 

Pero los tiempos han cambiado y hoy nos encontramos en una nueva situación, ante una oportunidad para trabajar en la tarea apasionante de la construcción nacional de Euskal Herria. Hoy no partimos de cero. Disponemos de una base considerable, de un punto  de partida importante para iniciar una fase en el camino de la construcción nacional de Euskadi.

 

El próximo 18 de septiembre los  electos del Partido Nacionalista Vasco participaremos  en la Asamblea de Electos  que se celebrará en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Apostamos por la creación de la Institución Nacional Vasca de base municipal cuyos objetivos se resumen en impulsar la construcción nacional de Euskadi y su vertebración política e institucional, a partir de un diagnóstico básico de problemas y retos comunes, y además proyectar en el ámbito internacional la existencia de Euskal Herria como nación propia y diferenciada.

 

Sabin Etxea, 11-IX-1999.