Orri Nagusia        Alderdia Berriak        Bestelako Agiriak        Irudi eta Inprimakiak

 

 

1999ko maiatzaren 17an                                                                    104. alea

LEGEBILTZARREAN LANKIDETZAN JARDUTEKO OINARRIEN AKORDIOA,

1999-2002 LEGEALDIRAKOA

 

I.- HITZAURREA

 

Euskal Autonomia Erkidegoan, 1998ko urriaren 25ean izandako hauteskunde autonomikoen ondoren agertutako hauteskunde-egoerak eta Eusko Jaurlaritza eratzeko ondorengo prozesuak sortutako eszenatokian, EAJ-PNVk eta EAk osatutako koalizioak hartu du gobernatzeko ardura.

 

Bi alderdien arteko Koalizio Akordioa osatzen zuten puntuak zehaztu ziren oinarrizko agirian, batez ere eranskineko azken xedapenean, “Instituzioen ekinbide politikoa koordinatzeko arauak” jasotzen dituenean, honako hau ezarri zen: “EAJ-PNV eta EA alderdiok, Koalizio Akordioa izenpetzen baitugu, eta bat eginik instituzioen ekinbide politikoa koordinatzeko arauetan aurreikusitaoarekin, hitz ematen dugu adostasun-formulak erabiliko ditugula beste indar politikoekin, horrela ahalbidetuko baita legealdi honetako egonkortasun politikoa eta instituzionala”.

 

Egoera horretan, eta Euskal Herria, gure herria, orain bizitzen ari den politika-aldi berri honetan, uko egin ezin zaion helburua da hau: euskaldun guztiek beren erabaki-ahalmena eta beren etorkizuna eraikitzeko borondatea askatasunez adieraz dezaten, eta hori guztia demokratikoki eratu ahal izan dadin, bide egokiak aurkitzeko esparru eta metodoak bilatzea eta garatzea.

 

Testuinguru berri honetan, Euskal Herritarrok-ek koalizioko bi alderdiei  Legebiltzarrean laguntza nahikoa emateko bere erabakia azaldu du; halaber, Eusko Legebiltzarreko eremu instituzionalean elkarren arteko eta baterako lanean jarduteko oinarri iraunkorrak diseinatzeko asmo sendoa eta apostuari irmo eutsiko diola adierazi du. Horretarako, agiri hau izenpetzen dutenak bat datoz Lankidetzako Oinarrien Akordioak politikako printzipio tinkoetan oinarritu behar direla aitortzerakoan, hain zuzen ondorengo idatz-zatian aldarrikatzen diren printzipioetan.

 

 

II.-  OINARRIEN AKORDIOAREN PRINTZIPIO POLITIKOAK

 

Lehenengoa.- Euskal Herrian dagoen gatazka politikoa konpontzeko bide erabat politiko eta demokratikoen aldeko apostu garbia berresten dugu.

 

Bigarrena.- Horren ondorioz, eta ETAk joan den irailean azaldutako ekimenak euskal gizartean sortutako ilusio eta itxaropenari so eginaz, indarkeriazko ekintza eta agerraldi guztiak desagertzearen alde gaude.

 

Hirugarrena.- Printzipio politikoen marko honekin bat, eta zabaldutako prozesua garatzerakoan oztopoak sor daitezkeela jakinik, gure gain hartzen dugu oztopo horiei aurre egiteko obligazioa, eta hitza ematen dugu, batetik, indar, ekimen eta erantzun guztiak prozedura erabat demokratikoetatik bideratzeko, eta, bestetik, norbanakoen zein giza taldeen eskubideak urratzen dituzten ekintzak eta erantzunak behin betiko desagertarazteko konpromisoa hartzen dugu.

 

 

III.-            LEGEBILTZARREAN LANKIDETZAN JARDUTEKO OINARRIEN AGIRIA

 

Agiri honen helbururik nagusiena Legebiltzarrean Jaurlaritzari laguntza emateko oinarriak erabakitzea da. Hori kontuan izanik, bereizi ere argi bereizten da bat dela Jaurlaritzari sostengua ematen dion programa onartzea, eta bestea, Legebiltzarrean laguntza ematea egonkortasun politikoa berma dadin eta Jaurlaritzaren lan egonkor eta koherentea garatzeko mekanismo egokiak sor daitezen, legealdi honetan ekingo zaion aldi berriak eskatzen duenez. Horiek horrela, agiri honen helburua da Jaurlaritzari sostengua ematen dioten alderdien eta Euskal Herritarrok-en artean legebiltzar-lanean koordinatuta jarduteko oinarriak erabakitzea eta, halaber, izenpetzaileen artean Legebiltzarrean era batera eta berera funtzionatzeko egitura finkatzea.

 

Koordinazio eta lankidetza hori garatzeko honako printzipio hauek aginduko dute:

 

Legebiltzarreko jarduera eta koordinazioaren printzipio nagusiak.

 

Lehenengoa.- Instituzio-ekintzako jarraibideak eta horien ondoriozko ekimenak barne-eztabaida bidez erabakiko dira, eta botoen arabera garatuko eta burutuko, era bateratuan. Horretarako, Jaurlaritzari sostengua ematen dioten alderdiek eta  Euskal Herritarrok-ek Legebiltzarrean euren artean izango duten lankidetza eta lan-koordinazio batuak honakoari begiratuko dio: agiri honetan ezarrita dagoen eremu eta irismenaren barrruko lege-egitasmo, plan, legebiltzar-ekimen eta programetan jasotako politika sektorialaren eduki materialari. Politika orokorreko gaiei dagokienez, jarduera-printzipioen erreferentzia alderdi politikoek erabakitzen dutena izango da; horretara, izenpetzaileek batera jardungo dute politika-prozesu osoa finkatzea helburu duten legebiltzar-ekimen politikoetan, baita beste taldeek prozesu hori haustera zuzendutako ekimenen aurka ere.

 

Bigarrena.- Jaurlaritzari sostengua ematen dioten legebiltzar-taldeek eta Euskal Herritarrok-ek harreman jarraia izango dute, eta antolatuta eta koordinatuta egongo dira beti Akordio hau eta honen puntu guztiak behar bezala beteko direla bermatzeko. Horretarako, lan koordinatu honek eskatzen dituen mekanismo zehatzak erabakiko dituzte hiru legebiltzar-taldeek.

 

Hirugarrena.- Irizpideetan aldeak sortuz gero, elkarrizketaren eta akordioaren bidez jarrerak hurbilduz konponduko dira.

Laugarrena.- Jaurlaritzari sostengua ematen dioten taldeen eta Euskal Herritarrok-en ekintza Legebiltzarrean ordezkatutako politika-aniztasunari eta euskal gizarte osoari begirune betea izanik burutuko da.

 

Bosgarrena.- Legebiltzarrean ordezkaritza legebiltzar-taldeei dagokien arren, komenigarria da gizarte eta ekonomi arloko beste eragileen partaidetza publikorako bideak ere  ezartzea. Horretarako, agiri hau izenpetzen dugun alderdiok hitz ematen dugu gizarteari begira eramango dugula Legebiltzarreko dinamika, eta, batez ere, gizarteko bizitzan jarduten duten sektoreen partaidetza ahalik eta handiena izan dadin. Horregatik, Jarraipen Batzordeak bestelako konpromisoak hartu arren, lege-egitasmoei, planei eta garrantzizkoak diren programa eta jarduerei dagozkien Jaurlaritzaren ekimenetan jaso egin beharko da ekimen horietako bakoitzaren eraginpeko gizarte zibilaren iritzia.

 

Seigarrena.- Printzipio hauek, eta garatuko dituzten arau eta jarduerak, kasu bakoitzak eskatzen duen malgutasunez ulertuko eta ezarriko dira, eta elkarrekikotasunaren eta leialtasunaren irizpidez; beraz, ekidin egingo dira jarrera oztopatzaileak, irizpide ezartzaileak, eta beti ahaleginak egingo dira beharrezko negoziaziorako, elkarrizketarako eta akordiorako.

 

Zazpigarrena.- Talde bakoitzak bere alderdiaren jarrera ideologikoen eta programatikoen arabera defendatzen dituen irizpideak adierazteko askatasunak eta botoaren orientazioak murrizketarik jasan gabe beteko dira printzipio hauek. Hori horrela zainduko da baldin eta aurreko printzipioak errespetatzen badira eta legegintzan ondorioak ekartzeko ekimenak ez badira,  ekintza betearazlean eraginik ez badute edo aurrekontuei ondoriorik ez badakarkiete, Jarraipen Batzordearen irizpidez edo, hala badagokio, Koodinazio Batzordearen irizpidez.

 

 

Jarraipen Batzordea. Sorrera eta jarduteko modua.

 

1.-Akordio honetarako Jarraipen Batzorde bat sortzen da. Lehendakaria izango da buru bertan, eta osatuko duten kideak gutxienez hauek dira: EAJ­PNVtik eta EAtik sailburu eta legebiltzarkide bana, Euskal Herritarrok taldetik bi legebiltzarkide, eta hiru talde politikoetako batzorde eragileetako bina kide.

 

2.-Batzordea sei hilabetero bilduko da, baita Akordioa izenpetu duten hiru talde politikoetako batek eskatuta ere, akordioa bete denentz ebaluatzeko.

 

3.-Era berean, bilduko da Akordio honetan jasotako puntuak interpretatzeko, eta, behar denean, ekimenen irismena zehazteko bilduko da.

 

4--Euskal Herritarrok legebiltzar taldeak agindu egiten du ez duela quoruma falta delako Legebiltzarreko funtzionamendua geldiaraz dezakeen ekimenik edo jarrerarik hartuko eta ez duela halakorik bultzatuko Legebiltzarrean, ez eta Jaurlaritzaren egonkortasunari eragin diezaiokeenik ere.

 

5.-Lege-egitasmo eta komunikazioak Legebiltzarrean izapidatu behar direnean, EAJ-PNVk eta EAk izenpetutako Koalizio Akordioko instituzioen ekinbide politikoa koordinatzeko arauetan xedatutakora lotuko dira Jaurlaritza eta Euskal Herritarrok taldea. Horretarako, aipatutako arauetan aurreikusitako Koordinazio Batzordean sartuko da Euskal Herritarrok legebiltzar taldea.

 

6.-Jaurlaritzak ahaleginak egingo ditu Jarraipen Batzordean aho batez onartutako planteamenduak eta proposamenak bere ekintza politikoan sartzeko.

 

 

Legebiltzarrean lankidetzan jarduteko oinarrien Akordioa aplikatzeko eremua.

 

a) Informazioa, kontsulta eta negoziazioa.

  Oinarrien Akordio hau Legebiltzarrean sustengua emateko mekanismoa ez ezik, egoitza horretan bertan lana batera egiteko plataforma bat ere badenez, orokorrean, eta jarraian aipatutako b), c) d) eta e) hizkietan zabalago landutako jarduera, ekimen eta jokabideen aurka jarri gabe, Akordio hau izenpetu dutenek garrantzizkotzat jotzen dute Jaurlaritzak bere aldetik zenbait konpromiso hartzea informazioa, kontsultak eta negoziazioak egiteko, instituzioetako lanetan koordinaziorik handiena lor dadin. Eta konpromiso horiek Oinarrien Akordio honetan sortzen den Jarraipen Batzordearen baitan zehaztuko dira arian-arian. Horrela:

 

1.-  Sei hilean behin, aurkeztu eta onartu nahi dituen lege‑egitasmo, plan eta programen berri emango dio Jaurlaritzak Euskal Herritarrok legebiltzar taldeari.

 

2.-  Lege-egitasmoen eta Legebiltzarrarentzako omunikazio‑proposamenen berri Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu aurretik emango dio Jaurlaritzak Euskal Herritarrok legebiltzar taldeari, horrela testu horien edukiari buruzko akordioa lortzea bultzatzeko.

 

3.-  Jaurlaritzak Euskal Herritarrok legebiltzar taldearekin ondorengo paragrafoetan aipatzen diren gaiei buruzko oinarrizko arloak eta ildo nagusiak kontsultatuko ditu, eta gauza bera egingo du Jarraipen Batzordean zehaztuko diren gai guztiekin ere, egokia irudituz gero horiei buruzko akordioak lortu ahal izateko, Jaurlaritzak onartu baino lehen.

 

 

b) Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorrari buruzko, finantza‑politikari buruzko eta antzeko ezaugarriak dituzten beste arau batzuei buruzko ekimenak eta arauak.

 

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorraren egitasmoa egin eta onartzea, hau da, "Euskal Autonomia Erkidegoak urteroko ekitaldian aurrera eraman beharreko ekonomia-jarduera zuzentzeko programa osatzen duten erabakien bilgunea" egin eta onartzea Jaurlaritzaren eskumen osoko gaia dela kontuan izanik, ondorengo gaiok izango dira Euskal Herritarrok taldearekin negoziatuko direnak, informazioa, kontsultak eta negoziazioak oinarrizko printzipio izanik, aurreko Oinarrien Akordioaren a) idatz-zatian aipatutako moduan; hona gaiok: aurrekontu orokorreko diru-sarrerak eta gastuak zertan diren, inbertsio-gastuetako lehentasunak zeintzuk diren eta sustapenaren aldeko politiketarako eta antzeko gaietarako konprometitutako kredituak; hori hala izanik, ezin izango zaie eragin ekonomiaren egonkortasuna lortzeko asmoz instituzioen artean legealdi honetarako hitzartutako akordioei (aurrekontuaren muga diren akordioei) eta, era berean, ezin izango zaio eragin aurreko legealdietan hasi eta onartutako plan eta programek aurrera jarraitu ahal izateari, aurrekontuaren babesa behar dutenean, ez eta oinarrian duten finantza- eta erakunde-sareari (ekarpenak, Finantza Publikoen Euskal Kontseilua, etab.).

 

Dena den, Euskal Herritarrok legebiltzar taldeak bere esku izango du aurrekontuan zatikako zuzenketak aurkezteko askatasuna, hain zuzen ere aldez aurretik akordiorik lortu ez den arloetan, nahiz eta konpromisoa hartuta izan Legebiltzarrak Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorra edo ezaugarri beretsuko arauak onartzea bermatuko duten neurriak bideratzeko.

 

2.- Akordio hau izenpetu dutenentzat garrantzi handikoa da euskal instituzioetako funtsak eta baliabide publikoak erabiltzean arrazionaltasun, koordinazio eta eraginkortasunez jardutea. Hori dela eta, Euskal Finantzen Erakunde Publikoa sortu eta euskal aurrezki kutxek, bateratzeen bidez, ahalik eta azkarren Euskadiko Aurrezki Kutxa sortzea sustatu eta errazteko helburua duten ekimenek, sorreran behintzat, oinarrizko kontsentsu normatiboa eta akordioa lortzea eskatuko dute, ildo nagusietan.

 Zehazki Euskal Finantza-Erakunde Publikoari dagokionez, erakunde hori sortzeko beharrezkoa denez akordio politiko eta sozial zabala lortzea Legebiltzarreko alderdi politiko guztien artean, izenpetzaileek helburu horren alde egingo dute unean uneko negoziazio-prozesuetan.

 

 

c) Euskararen eta kulturaren arloko politikan ezartzekoak diren ekimenak eta arauak

Izenpetzaileek euskararen eta kulturaren aldeko lanean sakondu beharra garrantzitsua dela ikusten dute, ezinbestekoak baitira gure herriaren nortasun nazionala berreskuratu eta mantentzeko. Era berean, bat datoz arlo horretan Jaurlaritzako instituzioek egindako diagnostikoaz, eta gai horren inguruan Euskararen Aholku Batzordearen baitan mahairatu diren ponentziak berresten dituzte; izan ere, horiei esker, eta historian lehenbizikoz, Euskararen Erabilera Sustatzeko Plan Orokorra abian jartzea lortu da, bere baitan dituela arlo publiko eta pribatuan nahiz beste hainbat eremutan ekintza positiboak bultzatzeko proposamenak. Esandako guztiagatik, akordioaren izenpetzaileek euskararen aldeko ekintzak ekarriko dituen politikan sakontzen jarraitu beharra ikusten dute, eta, horretarako, ondorengo jardueretarako oinarrizko printzipioetan bat etortzea proposatzen dute:

 

-     Osasunaren arloko administrazioko langileak euskalduntzeko plana.

-     Justizia-administrazioko langileak euskalduntzeko plana.

-     Unibertsitateko hizkuntza-normalkuntza lortzeko administrazio-ekintzak, unibertsitateak duen autonomia kontuan izanda.

-     Euskararen Erabilera Arauzkotzeko Oinarrizko Legea garatzeko emango diren arauak.

-     Administrazio Orokorra euskalduntzeko planak nola garatzen diren aztertzea.

 

Kulturari dagokionez, izenpetzaileek arlooi iritzi diete lehentasunezko:

 

-     Kulturaren Euskal Kontseilua sortzea eta garatzea.

-     Kirolaren Legea arau bidez garatzea eta Kirolaren Euskal Kontseilua bultzatzea.

 

Era berean, irrati eta telebista publikoak sendotzea elkarrekin burutu beharreko eginkizuna da. Hori horrela izanik, kontuan edukiko da kalitatezko zerbitzu publikoa lortu behar dela, eta zerbitzu horrek euskara normalizatzeko politika sendotu, herritarrek parte hartzeko bideak zabaldu eta leku egin beharko diola kulturen, hizkuntzen eta ideologien aniztasunari. Esandakoaz gainera, kontuan izan beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoaz gaindiko euskaldunak, horiei ere eskaini behar baitzaie zerbitzua.

 

Adierazitakoa lortzeko, Jaurlaritzak arlo horiek zuzenduko dituzten erabakien berri emango dio Euskal Herritarrok taldeari, eta horiei buruz jarduteaz gainera, erabakigune egokietan parte har dezan erraztuko du.

 

d) Enpleguarekin eta ekonomia, gizarte-justizia, bizitzaren kalitatea eta garapen iraunkorra sustatzearekin zerikusia duten ekimenak eta aplikatzeko arauak.

 

Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu baino lehen negoziatu beharrekoak izango dira Enplegua eta Prestakuntza Sustatzeko Erakundearteko Plana izango denaren ildo nagusiak eta Industriako eta Ekonomia Sustatzeko Erakundearteko Plana izango denaren ildo nagusiak, eta hori alde batera utzi ezineko gaia da, kontuan izanda Legebiltzarrean kontsentsua behar dela Jaurlaritzaren alde egiten duten alderdien eta Euskal Herritarrok alderdiaren artean; batez ere gogoan hartuta Legebiltzarrera bidaliko diren planak direla.

 

Hala ere, Akordio hau izenpetzen dutenek diagnosi bateratua egiten dute enplegua sortzeak ezinbesteko lehentasuna duela esateko, eta uste osoa daukate administrazio publikoen jarrera aktiboek dagokien protagonismoa eskatzen dutela esateko, hain zuzen arlo pribatuan eta euskal indar ekonomiko eta sozialek lortutako akordioak eta ekimenak sustatu izan dituztelako sarri askotan. Eta bada hor EAJ­PNVk eta EAk Jaurlaritzako akordioak izenpetu ostean jazotako gertaera bat Euskal Herritarrok taldearekin lankidetzan aritzeko interesa biltzen duena. Hori, izan ere, Lan Harremanen Kontseiluan ordezkaritza daukaten sindikatuek eta patronalak Enplegurako lortutako Akordioa da. Horrela, akordio horretan oinarrizkoak diren alderdiak garatu eta martxan jartzeko ekimenak partekatzen dituzte akordio hau izenpetzen dutenek, bai Jaurlaritzarenak direnean, zein Legebiltzarrean aurkezten direnean. Horien indarrez, bada, enpleguari buruzko aipatutako akordioa garatzeko arauak, bai arlo pribatuan zein administrazio publikoetan 35 orduko gehienezko lanaldiaren ezarpena bultzatzeko eta sustatzeko denean ere, negoziazio-gai izango dira.

 

Beste ikuspegi batetik, eta enplegua sortzearekin erabat lotuta dauden gaiak direlako, informazio eta kontsultarako gaitzat hartzen dira Lanbide Heziketako Euskal Planaren garapenak, Etengabeko Prestakuntzarako politika (HOBETUZ), eta gerora sor daitekeen Enplegurako Euskal Zerbitzua arautu eta iradoki ditzaten printzipioak taiutzea (ez antolaketa, eta ez funtzionamendua, instituzioen sailkapenean sartzen diren gaiak direlako).

Nolanahi ere, gizarte eta laneko gaietan Jaurlaritzaren jarduerak bultzatu eta horiei laguntzeko konpromisoa hartzen dute akordio honen izenpetzaileek, bai Jaurlaritzak egin ditzan planen bidez zein berak hartutako beste neurri batzuen bidez, eremu hauei berebiziko arreta jarrita:

 

-     Enplegu gaietan, egon dagoen enplegua sendotzeko, enpleguaren kalitatea hobetzeko eta enplegu berriaren sorrera sustatzeko, lana banatzeko formulak-eta erabiliz, besteak beste neurri hauek bultzatuko dira: gure Erkidegoko premia ekonomikoei erantzungo dien zerga­politika orokor bat zehaztea; ordezko eta erreleboko kontratuak bultzatzea, jubilazioak aurreratuaz; eta enplegu-iturri berriak indartzea, gizarte-laguntzan, inguramenean, kulturan, aisialdian eta abarretan. Kalitateko enpleguak sustatzeko asmoz, halaber, LANGAIren lan­bitartekaritza indartuko da ALEen bidez egindako lan-eskaintzen aurrean

-     Beharrezko neurriak hartuko dira, bestalde, egon dagoen iruzurra errotik atera ahal izateko, laneko eta Gizarte Segurantzako arautegia hausten baitu, bai ikasketa-kontratuak aplikatzerakoan enpleguaren behin­behinekotasunari dagokionez, bai ordu jakin batzuetarako, aldi baterako zein prestakuntzako kontratuetan, nahiz gezurrezko autoenpleguaren, ezkutuko enpleguaren eta aparteko orduen kontrola egiterakoan.

-     Era berean, langileek enpresetan parte-hartze handiagoa izan dezaten egingo dira ahaleginak (enpresako inbertsio, irabazi eta proiektuetan), enpresaren barruan parte-hartze handiagoa izateko kultura edo ulerkera heda dadin. Ildo horretatik, Jaurlaritzaren erabakiekin zerikusia eduki eta herri honen produkzio-arloetarako estrategikoak diren gai guztietan, dagokien gizarte­eragileen partaidetza bultzatuko da.

-     Azkenik, eta Gizarte Eskubideen Agiriak daukan garrantzi berezia kontuan izanda, bai edukiei dagokienez, zein legegintzarako herri-ekimen moduan hura izapidetzeko erabilitako formula kontuan dela, akordio hau izenpetzen dutenek lehentasuna emango diote eztabaidari hura gauzatzeko beharrezko kontsentsuak bilatzeko.

 

Nahiz eta ondoren zerrendatzen diren gaiak Legebiltzarrean eragin gutxiago izan kudeaketako gaiak direlako edo gizartea ulertzeko modu bat adierazten dutelako, eta horrek eskatuko lukeenez Euskal Herritarrok taldeak ere EAJ-PNV eta EA burutzen ari diren Jaurlaritzako programan haiekin batera parte hartzea, eta hori argituta utzi da Akordio honen lehenengo lerroaldeetan, Jarraipen Batzordean eztabaidatzeko gaiak izango dira: Nekazaritzaren Garapenerako Legea garatzeko araudiak, nekazaritzako hauteskundeak, Inguramenaren Programa Nagusiaren oinarrizko gidalerroak, Emakumeen aldeko Ekintza Positiborako Planeko estrategia-puntuak, Gazte Planarekin lotutako Programa, Gizarte Eskubideen Agiriari buruzko azterlanak, Babes Ofizialeko Etxebizitzen Legea, eta Eraikuntzari eta Lurzoruari buruzko legeak.

 

 

e) Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeen barruko artikulazioa eta lurraldea hezurmamitzeko koordinaziorako ekimenak eta arauak.

 

Ziur gaudenez bana ezineko moduan lotzen direla lurraldea inguru fisiko moduan artikulatzeko arazoak eta Autonomia Erkidego honetako funtsezko zerbitzuak inkardinatzeko arazoak, eta horiekin batera instituzioen hezurmamitzea, euskal gizarteak erreferente bat izan dezan eta aginte publikoek ekonomian, gizartean eta politikan nola eragiten duten jakin dezaten, Akordio hau izenpetzen dutenek hurrengo puntuetan zerrendatzen diren ekimenak kontsentsu bidez eta koordinatuta lantzea komeni dela uste dute:

 

-     Lehenengo eta behin, Lurralde Antolamenduko Zuzentarauen garapenak, Lurralde eta Arlokako Planekin eta Plan Partzialekin zerikusia daukan metodologiari dagokionez, Euskal Herritarrok taldearekin landuko dira, Jaurlaritzak onartu aurretik.  

-     Bigarrena. Legebiltzarrari jakinaraziko zaizkion ekonomia eta gizarteko Azpiegituren Erakundearteko Planaren printzipio nagusiak ere kontsulta gai izango dira, egitura-plan direlako eta berez lurraldearen orekarako plan bat direlako.

-     Hirugarren puntuan, eta multzo batean sartuta, nahiz eta seguruenik beste era batera edo legez banatutako arau-tresna moduan gauzatuko den, Euskal Herritarrok taldearekin kontsentsua lortu behar da udal-eremuko arautegiak eta horien araubide osoa egiteko, baita arautegi horrek Erkidegoko instituzioen eta foru instituzioen arteko harremanetan (LHL) finantzen aldetik daukan eraginari buruzko arautegiak ere, ziur baikaude horrenbesteko garrantzia daukaten arazoek kontsentsu zabala beharko dutela gerora, orain baino behin betikotasun gehiagoz, lurraldeak eta lurraldean diharduten instituzio politikoek osatutako binomioak eduki beharko duen koherentzia taiutzeko.

-     Laugarren puntuan, aurreko puntuaren ondorioz eta hura zabaltzeko, Euskal Herriko lurraldeen arteko harreman-sarean sakondu eta barneratzeko har daitezen erabakiak, Legebiltzarrean eraginik badaukate, onartu aurretik, Euskal Herritarrok taldearekin eztabaiduko dira.

 

Aurreko Akordioaren bat datozenaren egiaztapen modura, sinatzen dute:

 

EAJ-PNVren izenean:

Xabier Arzalluz - Joseba Egibar

 

Earen izenean:

Carlos Garaikoetxea - Rafael Larreina

   

EHren izenean:

Arnaldo Otegi - Joseba Permach         

                                                           

 

            Lehendakaria           

Juan José Ibarretxe Markuartu

 

Vitoria-Gasteizen, mila bederatziehun eta laurogeita hemeretziko maitzaren hamazortzian

 

 

 

ACUERDO DE BASES DE ACTUACIÓN COLABORADORA EN SEDE PARLAMENTARIA PARA LEGISLATURA 1999-2002

 

I.- PREÁMBULO

 

El panorama electoral surgido de las últimas elecciones autonómicas habidas en la Comunidad Autónoma Vasca el 25 de octubre de 1998, así como el subsiguiente proceso para la formación del Gobierno Vasco, han conducido a un escenario en el que la coalición formada por EAJ-PNV y EA sea la que haya asumido la responsabilidad de gobernar.

 

En el documento base en que se concretaron los extremos que constituían el Acuerdo de coalición de ambos partidos y más específicamente en la Disposición Final del Anexo dedicado a “Normas de coordinación de la acción política institucional” se establecía que “los partidos firmantes del Acuerdo de coalición EAJ-PNV y EA, y de acuerdo con los objetivos previstos en las normas de coordinación de la acción política institucional, nos comprometemos a abrir un proceso de fórmulas de consenso con otras fuerzas políticas que posibilite la estabilidad política e institucional durante esta legislatura”.

 

Estas circunstancias, unidas a la nueva fase política que vive nuestro pueblo, Euskal Herria, en la cual la búsqueda y desarrollo de espacios y métodos en los que la capacidad de decisión y la voluntad de construcción de su propio futuro por parte de todos los vascos  y vascas pueda manifestarse libremente y encontrar los cauces adecuados para su democrática plasmación resulta un objetivo irrenunciable.

 

En este nuevo contexto, Euskal Herritarrok ha mostrado su determinación a prestar el apoyo parlamentario necesario para los dos partidos coaligados, y ha manifestado su plena disposición y firme apuesta por diseñar unas bases estables para vertebrar un trabajo común y coordinado en el ámbito institucional del Parlamento Vasco. Para ello, los signatarios del presente documento manifiestan su coincidencia en que el Acuerdo de Bases de colaboración debe necesariamente inspirarse en unos principios políticos sólidos cuya declaración se proclama en el apartado siguiente.

 

 

II.- PRINCIPIOS POLÍTICOS DEL ACUERDO DE BASES

   

Primero.- Reiteramos nuestra apuesta inequívoca por las vías exclusivamente políticas y democráticas para la solución del conflicto de naturaleza política existente en Euskal-Herria.

 

Segundo.- En consecuencia, y atendiendo al escenario de ilusión y esperanza suscitado en la sociedad vasca tras la iniciativa de ETA del pasado mes de setiembre, abogamos por la desaparición plena de todas las acciones y manifestaciones de violencia.

 

Tercero.- De acuerdo con el presente marco de principios políticos y conscientes de que durante el desarrollo del proceso abierto pueden producirse dificultades, asumimos la obligación de afrontarlas, comprometiéndonos a que todas las energías, iniciativas y respuestas sean canalizadas a través de procedimientos estrictamente democráticos, y hacer que desaparezcan definitivamente todo tipo de acciones y reacciones vulneradoras de derechos individuales y colectivos.

 

 

III.- ACUERDO DE BASES PARA LA COLABORACIÓN PARLAMENTARIA

   

La finalidad principal del presente documento es establecer las bases para prestar apoyo parlamentario al Gobierno. Teniendo esto en cuenta y distinguiendo con nitidez que una cosa es sostener al Gobierno asumiendo su programa y otra, prestar apoyo parlamentario a éste, en aras a garantizar la estabilidad política y crear los oportunos mecanismos para el desarrollo de la estable y coherente labor de gobierno que demanda la nueva etapa que se aborda en la presente legislatura, constituye el objetivo de este documento establecer las bases para la coordinación del trabajo parlamentario entre los partidos que sostienen al Gobierno y Euskal Herritarrok, así como sentar la estructura de un funcionamiento común en sede parlamentaria entre los signatarios del mismo.

 

Esta coordinación y colaboración se desarrollará de conformidad a los siguientes:

 

 

Principios Generales de actuación y de coordinación parlamentaria.

 

Primero.- Las pautas de acción institucional y las iniciativas en que se plasmen éstas se definirán mediante el debate interno y se desarrollarán y ejecutarán de manera unitaria en cuanto al sentido del voto. A tales efectos, la colaboración parlamentaria y la coordinación del trabajo común  entre los partidos que sostienen al Gobierno y Euskal Herritarrok en esa misma sede se referencia al contenido material de aquella política sectorial contenida en proyectos de ley, planes, programas e iniciativas parlamentarias relativos al ámbito y alcance que se establece en este mismo documento. Por lo que se refiere a materias de política general la referencia en cuanto a los principios de actuación será la que acuerden los partidos políticos; en tal sentido, los firmantes actuarán de manera conjunta en las iniciativas políticas parlamentarias que tengan por objeto afianzar el proceso político global así como frente a las iniciativas de otros grupos que vayan dirigidas a quebrarlo.

 

Segundo.- Los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno y Euskal Herritarrok mantendrán una comunicación constante y se organizarán y coordinarán permanentemente para garantizar el correcto desarrollo del presente Acuerdo en sus diferentes términos. A estos efectos, los tres grupos parlamentarios establecerán los mecanismos concretos que este trabajo coordinado requiera.

 

Tercero.- Las diferencias de criterios que se susciten se resolverán acercando posturas a través del diálogo y del acuerdo.

 

Cuarto.- La acción de los grupos que sostienen al Gobierno y Euskal Herritarrok se llevará a cabo con estricto respeto al pluralismo político representado en el Parlamento y en el conjunto de la sociedad vasca.

 

Quinto.- A pesar de que en el Parlamento la representación corresponde a los grupos parlamentarios, es conveniente establecer vías de participación pública de otros agentes sociales y económicos. A tales efectos, los partidos suscribientes de este documento nos comprometemos a conducir la dinámica parlamentaria teniendo como referente a la sociedad y, específicamente, a que la participación de los diversos sectores actuantes en la vida social sea lo más amplia posible. En su virtud, y con independencia de otros compromisos que puedan adquirirse en el seno de la Comisión de seguimiento, las iniciativas del Gobierno referidas a proyectos de ley, planes, programas y actuaciones significativas deberán incorporar la opinión de la sociedad civil afectada por cada iniciativa.

 

Sexto.- Los presentes principios, y las normas y actuaciones que los desarrollen, se interpretarán y aplicarán con la flexibilidad que requiera el caso y con criterios de reciprocidad y lealtad, de modo que se eviten actitudes obstruccionistas como imposición de criterios y se procure en todo momento realizar el esfuerzo de negociación, dialogo y transacción necesarios.

 

Séptimo.- La aplicación de estos principios se hará sin merma de la libertad de cada grupo para exponer los criterios que propugne de acuerdo con las posiciones ideológicas y programáticas de su partido, así como de la orientación de su voto, siempre que se respeten los principios anteriores y se trate de iniciativas que no sean susceptibles de producir consecuencias de naturaleza legislativa, condicionen la acción ejecutiva o impliquen efectos presupuestarios, según criterio de la Comisión de Seguimiento, o en su caso, de la Comisión de Coordinación.

 

Comisión de Seguimiento. Creación y funcionamiento.

 

1.-   Se crea una Comisión de Seguimiento de este Acuerdo que estará presidida por el Lehendakari e integrada por al menos un Consejero y un Parlamentario de EAJ/PNV y EA, dos Parlamentarios del Grupo Euskal Herritarrok y dos miembros de cada una de las ejecutivas de las tres formaciones.

 

2.-   La Comisión se reunirá semestralmente o a petición de cualquiera de las tres formaciones que lo suscriben para hacer una evaluación del cumplimiento de este Acuerdo.

 

3.-   Asimismo, se reunirá para interpretar los extremos contenidos en el presente Acuerdo y para concretar el alcance de las iniciativas que lo requieran.

 

4--   El Grupo Parlamentario Euskal Herritarrok se compromete a no adoptar ni apoyar iniciativas o posicionamientos en el Parlamento que puedan suponer el bloqueo de su funcionamiento por falta de quorum o afectar a la estabilidad del Gobierno.

 

5.-   En la tramitación parlamentaria de los Proyectos de Ley y de las Comunicaciones, el Gobierno y el Grupo Euskal Herritarrok se ajustarán a lo dispuesto en las normas de coordinación de la acción política institucional del Acuerdo de Coalición suscrito por EAJ/PNV y EA. A tal fin, el Grupo Parlamentario Euskal Herritarrok, se integrará en la Comisión de Coordinación prevista en dicha normas.

 

6.-   El Gobierno hará un esfuerzo para incorporar a su acción política aquellos planteamientos y propuestas que unánimemente hayan sido aceptadas en la Comisión de Seguimiento.

 

 

Ámbito de aplicación del Acuerdo de bases para la colaboración parlamentaria.

 

a) Información, consulta y negociación.

 

Teniendo presente que este Acuerdo de bases no es únicamente un mecanismo de apoyo parlamentario sino también la plataforma de un trabajo en común en esta misma sede, con carácter general y con independencia de los sectores de actividad, iniciativas y actuaciones que con mayor amplitud se tratan en las letras b), c), d) y e) inmediatamente posteriores, los firmantes de este Acuerdo estiman importante la asunción por parte del Gobierno de determinados compromisos de información, consulta y negociación que hagan posible la máxima coordinación en los trabajos institucionales. Estos compromisos se irán concretando en el seno de la Comisión de Seguimiento que se crea en este mismo Acuerdo de Bases. Así:

 

1.-  El Gobierno informará semestralmente al Grupo Parlamentario Euskal Herritarrok sobre sus previsiones en cuanto a la presentación y aprobación de los proyectos de ley, planes y programas que prevea realizar.

 

2.-  El Gobierno dará traslado al Grupo Parlamentario Euskal Herritarrok de los Proyectos de Ley y de las propuestas de Comunicación al Parlamento con carácter previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno con el propósito de propiciar un acuerdo sobre su contenido.

 

3.-  El Gobierno someterá a consulta del Grupo Parlamentario Euskal Herritarrok los aspectos básicos y las líneas fundamentales de los asuntos que se contienen en los párrafos siguientes, así como de todos aquellos que se acuerden en la Comisión de Seguimiento a fin de alcanzar, en su caso, acuerdos sobre los mismos antes de su aprobación por el Gobierno.

 

 

b) Iniciativas y normas sobre los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, sobre política financiera y otras normas de similar naturaleza.

 

1.- Considerando que la elaboración y aprobación del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como “expresión formal del conjunto integrado de decisiones que constituyen el programa directivo de la actividad económica a realizar por la Comunidad Autónoma de Euskadi en cada ejercicio anual”, es una competencia exclusiva del Gobierno, serán objeto de negociación con Euskal Herritarrok atendiendo a los principios de información, consulta y negociación que figuran en el precedente apartado a) del ámbito de aplicación de este Acuerdo de Bases, los estados de ingresos y de gastos de los presupuestos generales, las prioridades de los gastos de inversión, los créditos de compromiso dedicados a las políticas de fomento y cuestiones de similar naturaleza, sin que los acuerdos sobre estabilidad económica interinstitucional pactados para esta legislatura y que sirven de límite al documento presupuestario, puedan verse afectados, así como tampoco la continuidad presupuestaria de Planes y Programas iniciados y aprobados en legislaturas anteriores y que necesitan respaldo presupuestario ni el funcionamiento del entramado financiero-institucional que lo soporta (Aportaciones, CVFP, etc..).

 

En cualquier caso, el grupo parlamentario Euskal Herritarrok se reserva la libertad para presentar enmiendas parciales a los Presupuestos respecto de aquellos extremos de los mismos que no hayan sido objeto de acuerdo previo, sin perjuicio de su compromiso para tomar las medidas necesarias que garanticen la aprobación por el Parlamento de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma o normas de similar naturaleza.

 

2.- Los firmantes de este acuerdo comparten la importancia de la  racionalización, la coordinación y la eficiencia que debe extraerse a los fondos y recursos públicos de las instituciones vascas. Es por ello que las iniciativas consistentes en crear una Institución Financiera Pública Vasca y promover y facilitar la consecución de que las Cajas de Ahorro vascas creen, mediante fusión, la Caja de Ahorros de Euskadi en el periodo más breve de tiempo posible, son actuaciones que, por lo menos en su concepción, serán objeto de consenso normativo básico y acuerdo en sus líneas fundamentales.

En particular y por lo que respecta a la entidad financiera pública vasca,  resultando cuestión fundamental para su creación la consecución de un necesario y amplio acuerdo político y social entre todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, las partes suscribientes coadyuvarán a esta finalidad en los procesos negociadores oportunos.

 

 

c) Iniciativas y normas aplicables a las políticas en materia de euskara y cultura

 

Los firmantes comparten la importancia de ahondar en el trabajo a favor del euskara y la cultura como elementos fundamentales para la recuperación y el mantenimiento de la identidad nacional de nuestro pueblo. Así mismo, compartiendo tanto los diagnósticos institucionales del Gobierno  en la materia como avalando las ponencias que al respecto se han planteado en el seno del Consejo Asesor del Euskara y que han dado lugar, por primera vez en la historia, a un Plan General de promoción del uso del Euskara que se está comenzando a poner en marcha y que engloba propuestas de acción positiva tanto en los sectores público y privado como en una pluralidad de ámbitos sectoriales a los que se extiende, los suscriptores de este Acuerdo coinciden en la necesidad de seguir profundizando en las políticas de acción en favor del euskara a cuyo fin se proponen consensuar los principios básicos de las siguientes actuaciones:

 

-     Plan de euskaldunización para el personal de la Administración sanitaria.

-     Plan de euskaldunización para el personal de la Administración de Justicia.

-    Las actuaciones administrativas de normalización lingüística en el ámbito universitario, sin perjuicio de la autonomía de la universidad.

-     Los desarrollos normativos que se den en relación a la Ley de Normalización del Uso del Euskara.

-    El seguimiento del desarrollo de los planes de euskaldunización de la Administración General.

 

En lo que a materia cultural se refiere, los grupos firmantes entienden como prioritario:

 

-    La creación del Consejo Vasco de Cultura y su posterior desarrollo.

-    El desarrollo normativo de la Ley del Deporte y el impulso del Consejo vasco del deporte.

 

Asimismo, la consolidación de unas radios y televisiones públicas es tarea que debe acometerse de manera compartida. En este sentido, se tendrá en cuenta la necesidad de conformar un servicio público de calidad, donde se tengan en cuenta el reforzamiento de la política de normalización del euskara, la apertura a la participación ciudadana y a la pluralidad cultural, lingüística e ideológica. Asímismo se tendrán en cuenta la necesidad de prestar servicios a una comunidad euskaldun que rebasa el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Vasca.

 

A estos efectos, el Gobierno informará y tratará con Euskal Herritarrok las decisiones rectoras en esta materia y propiciará la participación de esta formación en los foros de decisión que a tales efectos resulten oportunos.

 

 

d) Iniciativas y normas de aplicación en materia de empleo y promoción económica, justicia social, calidad de vida y desarrollo sostenible.

 

Serán objeto de negociación con anterioridad a su aprobación por el Consejo de Gobierno las líneas maestras de lo que serán el Plan Interinstitucional para el fomento del Empleo y la Formación, y el Plan Interinstitucional de Industria y Promoción Económica, como algo que se antoja insoslayable desde perspectivas de necesario consenso entre los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno y Euskal Herritarrok al ser, sobre todo, planes  que se remitirán al Parlamento.

 

Ello sin embargo y desde el diagnóstico compartido de que la creación de empleo es una absoluta prioridad para los signatarios del presente Acuerdo y desde el convencimiento de que las actitudes de las administraciones públicas de naturaleza activa requieren el protagonismo debido como propiciadoras, muchas veces, de iniciativas y acuerdos alcanzados en el sector privado y entre las fuerzas económicas y sociales vascas, hay un hecho que se ha producido con posterioridad a la firma de los Acuerdos de gobierno entre EAJ-PNV y EA que centra el interés de la colaboración con Euskal Herritarrok. Se trata del Acuerdo sobre el Empleo alcanzado en el Consejo de Relaciones Laborales entre las organizaciones sindicales y la Patronal allí representadas y cuyos aspectos básicos de implementación y puesta en marcha bien se trate de iniciativas del ejecutivo, bien se trate de iniciativas en sede parlamentaria convienen los signatarios en compartir. En su virtud, los desarrollos normativos del mencionado Acuerdo sobre empleo incluyendo, en su caso, el impulso e incentivación de la implantación de la jornada máxima de 35 horas en el sector privado y en el ámbito de las Administraciones Públicas, serán objeto de negociación.

 

Desde otra perspectiva y por ser cuestiones indisolublemente unidas a la creación de empleo, se consideran materia de información y consulta los desarrollos del Plan Vasco de Formación Profesional, la política de Formación Continua (HOBETUZ) y el diseño a nivel de principios reguladores e inspiradores (no de organización ni de funcionamiento por ser cuestión de clasificación institucional) de lo que puede ser el futuro Servicio Vasco de Empleo.

 

En cualquier caso, los suscribientes se comprometen a impulsar y apoyar las actuaciones del Gobierno en materia sociolaboral, bien sea a través de los planes correspondientes o de otras medidas que el Gobierno articule con especial atención a los siguientes ámbitos:

 

-    En materia de empleo y en la línea de consolidar el empleo existente, mejorar su calidad y  fomentar la creación de nuevo empleo, utilizando también fórmulas de reparto de trabajo, se impulsarán, entre otras medidas, la definición de una política tributaria global que atienda a las necesidades económicas de nuestra Comunidad; la incentivación del contrato de sustitución y de relevo posibilitando las jubilaciones anticipadas y se promoverán los nuevos yacimientos de empleo en materia de asistencia social, medio ambiente, cultura, ocio, etc.... Igualmente en la línea de promover empleos de calidad se potenciará la intermediación laboral de LANGAI frente a las ofertas de empleo realizadas a través de las ETT,s.

 

-     Por otra parte se adoptarán las medidas precisas a fin de propiciar la erradicación del fraude existente y que constituye vulneración de  la normativa laboral y de Seguridad Social, tanto en lo que se refiere a la precariedad en el empleo en la aplicación de los contratos de aprendizaje, a tiempo parcial, temporales o de formación así como en relación al falso autoempleo, al empleo sumergido y al control de las horas extraordinarias.

-     Igualmente se propiciará una mayor participación de los trabajadores en la empresa (en materia de inversiones, beneficios y proyectos empresariales) en aras a la extensión de una cultura o concepción más participativa de la propia empresa. En este orden de cosas, se propiciará también la participación de los agentes sociales afectados en todas aquellas cuestiones que relacionadas con decisiones del Gobierno, tengan un carácter estratégico para los diversos sectores productivos del país.

 

-     Por último y ante la particular importancia que tiene la Carta de Derechos Sociales, tanto en relación a sus contenidos como por la fórmula seguida para su tramitación a modo de iniciativa legislativa popular, los firmantes de este acuerdo priorizarán el debate en la búsqueda de los consensos necesarios, que posibiliten su materialización.

 

Aun cuando las iniciativas con incidencia parlamentaria en estos campos tengan una vertiente más limitada por ser cuestiones más de gestión o de modelo de sociedad que requerirían compartir el programa de gobierno que llevan adelante EAJ-PNV y EA por parte de Euskal Herritarrok y ello ya ha tenido su aclaración en los primeros párrafos de este Acuerdo, serán materia de tratamiento de la Comisión de Seguimiento a los efectos oportunos: Los extremos relativos a los desarrollos reglamentarios de la Ley de desarrollo rural, las elecciones agrarias, las líneas básicas del Programa Marco Medio Ambiental, los aspectos estratégicos del Plan de Acción Positiva de la Mujer, del Programa relacionado con el Plan Joven, los estudios relativos a la Carta de Derechos Sociales, la elaboración de la Ley de Viviendas de Protección Oficial, la Ley de Edificación y la Ley del Suelo

 

 

e) Iniciativas y normas de coordinación en materia de vertebración territorial y articulación institucional interna de la Comunidad Autónoma Vasca.

 

En la seguridad de que van indisolublemente unidas las cuestiones relativas a la articulación del territorio como medio físico y de incardinación de servicios esenciales para esta Comunidad Autónoma y la vertebración institucional para que la sociedad vasca tenga un referente y conozca de qué manera los poderes públicos influyen en su realidad económica, social y política, los firmantes del presente Acuerdo enjuician conveniente abordar coordinadamente y mediante los consensos adecuados las iniciativas que se enumeran en los guiones siguientes:

 

-    En primer lugar, los desarrollos de las Directrices de Ordenación del Territorio en la vertiente metodológica relacionada con los Planes Territoriales y Sectoriales y los Planes Parciales serán objeto de tratamiento con Euskal Herritarrok con anterioridad a que sean aprobados, en su caso, por el Gobierno.

-    En segundo lugar, los principios rectores del Plan Interinstitucional de Infraestructuras económicas y sociales que se comunicará al Parlamento serán objeto, igualmente, de consulta al ser un plan de referencia estructuradora y de equilibrio territorial ínsito.

-    En tercer lugar y como bloque único aunque probablemente articulado de manera diversa o mediante instrumentos normativos de naturaleza legal separables, las regulaciones del ámbito municipal y su régimen completo y las regulaciones relativas a la influencia financiera que esa regulación tiene en las relaciones entre las Instituciones Comunes y las Forales (LTH) serán objeto de consenso con Euskal Heritarrok en la seguridad, además, de que cuestiones de tal trascendencia requerirán consensos amplios para diseñar en el futuro, de manera mucho más definitiva que en la actualidad, la coherencia que debe tener el binomio territorio-instituciones políticas operantes en el mismo.

-    En cuatro lugar y como consecuencia y ampliación del punto anterior las decisiones que se adopten para ahondar y profundizar en el haz relacional de los diversos territorios de Euskal Herria y que tengan incidencia parlamentaria serán tratadas antes de su aprobación con Euskal Herritarrok.