Orri Nagusia        Alderdia Berriak        Bestelako Agiriak        Irudi eta Inprimakiak

 

 

1998ko Azaroaren 2an                                                                        88. alea

 

SANTIAGO COMPOSTELAKO AKORDIOA

  Santiago Compostelan topaketa hau eginez, Bartzelonako adierazpena sinatu dugun erakunde politikook hiruko topaketen lehenengo zikloa bukatutzat jo gura dugu.  Topaketa horietarako konpromisoa hartua genuen hasieran, zertarako-eta gure nazio-errealitateen aintzatespenarekin bat datorren kultura politikoari buruz hausnarketa sakona egiteko.

  Orain arte garatutako lanak Estatu Espainiarraren egituran nazio-aniztasuna aintzatetsi beharrari buruzko eztabaida irekitzea ahalbidetu du.

  Estatuaren izaera nazioanitzaren aintzatespenarekin bat datorren kultura politiko berria konpartitu eta berari buruz elkarrekin hitz egiteko deiak, agintari politiko eta sozialek jendaurrera agertarazitako jarrerek eta Euzkadin irekitako bake-prozesuak aldi politiko berria markatzen dute gure ustez.

  Bartzelonako, Gasteizko eta Santiago Compostelako akordioek, uztailekoek, irailekoek eta oraingoek hurrenez hurren, baterako lan-prozesua ireki dute, neurtua eta kalkulatua, zehatza baina presarik gabea, Estaturako aldi politiko berriranzkoa.  Akordioon bitartez lortu ahal da Herrien Europako batasuna etorkizunean.

  Gure ahotsak aho batez eta elkartasunez entzunarazi nahi ditugu Estaturik gabeko herri guztiekin batera Penintsulako eta Europako eraikin berria eraikitzeko.  Eraikin berri horretan nazioek ekonomi garapeneko, gizarte ongizateko eta kultur loraldiko beren helburuak lortzeko dagokien boterea subirano eta elkartasunez burutzeko eskubidea izan behar dute, beren eskubideen eta interesen egituraketa eredu egokian eta askatasun , parekotasun- eta elkarrekikotasun-irizpideekin.

  Gure alderdiek elkarlanean jardungo dute nazioaniztasunaren aintzatespenean eta gure nazioen erabaki-eremu demokratikoekiko errespetuan oinarritutako amankomuneko estatu-marko bat eratzeko.

  1978ko Espainiako Konstituzioak 20 urte bete dituen honetan, gure ustez, beharrezkoa da haren bi hamarkadotako irakurketari, garapenari eta aplikazioari buruzko gogoeta sakona egitea.  Ziur gaude hausnarketa horrek gure nazio-errealitateen aintzatespen juridiko-politikoa bermatzen duen Konstituzioaren berrirakurketa aberasgarria burutu beharra ekarriko duela.  Haren berrikuntza planteatuko da.

  Era berean, horrek Estatuko hiritarrek gizarte mailan errealitateok berenganatzea bultzatzeko balio izan behar du.  Horretarako beharrezkoak diren elkarrizketan eta eztabaidan, gure ustez, honako gaiok jorratu behar dira:

  Estatuaren izaera nazioanitza.

I. Kultur eta hizkuntz aniztasunaren aurreko jarrera berriaren beharra.

II.lkur eta erakundeetan aniztasun hori agertzea.

III. Estatuaren nazioaniztasunaren aintzatespena politikoki benetako bihurtzen duen eskumen-egituraketa.

IV.Herri finantzaketako ereduak nazio-errealitate bakoitzaren arabera gobernatzeko ditugun beharrizanetara egokitzea.

V.   Senatuaren eginkizuna eta berrikuntza egokia aztertzea, baita beste erakunde-organo batzuk ere.

VI.Europar Batasunean eta nazioarteko eremuan present egotea, gure nazioen aintzatespen juridiko-politikoarekin bat etorririk.

  Santiago Compostelako topaketa honetan gure erakundeen arteko baterako lan-planari jarraituz.

 

HONAKO HAU HITZARTU DUGU

  Bartzelonako, Gasteizko eta Santiago Compostelako bileretan hitzartutako helburuek beharrezko dituzten baterako jarduketak burutzea ahalbidetzen duen topagune bezala gure erakundeen arteko lankidetza egonkor eta iraunkorra egitea.  Halaber, Estatuaren ulerkera nazioanitz eta hizkuntzanitzarekin bat datorren Kultura Politiko Berriari buruzko elkarrizketaz interesatuta dauden hiritarren arloekiko eta Estatuko beste alderdi eta erakunde batzuekiko lankidetza eta informazio- eta iritzi-trukea izango dugu.

  Ildo horretatik, foro honetako talde guztiek elkartrukaketa eta dialogo hori sustatuko dute, gutxienez, euren nazio esparruko alderdi eta erakundeekin eta baita koalizio araubidean eurekin daudenekin ere.

  Galiziako, Euzkadiko eta Kataluniako Parlamentuetako gure alderdietako bakoitzaren ordezkaritza batek osatutako lankidetza politiko iraunkorreko organo bat eratzea.  Organo hori bilduko da beraren ordezkariek biltzea beharrezkotzat jotzen dutenean eta kurtso politikoen hasieran.

  Lankidetza-perspektibak hiru izaera izango ditu:

  Esperientziak, proposamenak eta ekimenak elkarri trukatzeko tresna.

  Nazioak benetako edukiz betetzeko Estatu Espainiarraren egungo marko juridiko-politikoari buruzko ulerkera berria beharrezko ikusarazteko bidean aurrera egin ahal izateko tresna.

  Nazio-egituraketarako proiektua sendotzeko, eraikitzeko eta bultzatzeko herri bakoitzean burutzen diren estrategien ezagupena ahalbidetzen duten proiektuen eta ekimenen etorbidea.

  Gasteizko bileran konstituzio-gaietarako sortutako lantaldeari konstituzio-problematika osoari buruzko azterketa eskatzea.  Konstituzio Auzitegiaren buruzko Lantaldeak ekarritako ondorioetatik abiaturik egiaztatzea ezen, konstituzio-berrikuntza baten kaltetan joan barik, era berean posible dela Konstituzioaren irakurkera ezberdina, Autonomia Erkidegoen eskumenak eta Estatuaren errealitate nazioanitza gehiago errespetatzen dituena.  Horren ondorioz, honakook eskatu gura ditugu:

  Estatu-legegileak erabili eta Konstituzio Auzitegiak orokorrean berretsitako interpretazio-irizpide uniformista eta urriki autonomisten aldaketa. Izan ere, irizpide horiek, besteak beste, Autonomia Erkidegoen eskumen esklusiboen ukapena eta Estatuaren oinarrizko legeriaren gehiegizko hedapena ekarri dituzte. Gatazkak ebazteko bateratzen diren botereen aniztasuna behar bezala islatzen duen Konstituzio Auzitegiko magistratuen izendapena Estatuaren errealitate nazioanitzera egokitzea ahalbidetzen duten mekanismoak bideratu behar dira.

  Nazio-, estatu- eta mundu-eremuetan eta, bereziki, europar eremuan Bartzelonako Adierazpenaren akordioak sustatzeko Lan Plan bat betearaztea, zertarako-eta nazioaniztasunarekiko, kulturaniztasunarekiko eta hizkuntzaniztasunarekiko errespeturako kultura politiko berriari buruzko eztabaida bultzatzeko.

  Herri finantzaketari eta zergei lotuta eratutako Lantaldearen markoan arlo estrategikoak aztertzeko talde bat sortzea, zertarako-eta gure ekonomien osagarritasunaren analisian nazio bakoitzaren arlo estrategikoak sendotzeko proposamenen elaborazioan sakontzeko.

  Ildo programatikoak sartzeko eta Santiago Compostelako Topaketako lan-agirian ageri diren neurriak europar hauteskundeetarako hauteskunde-programen abiaburu orokor bezala bultzatzeko konpromisoa hartzea.  Neurri horiek gauza batzuei lotuta daude.  Gauza horiek honakook dira:

 

·      -Europa eta aniztasunarekiko errespetua.

·      -Europar politikei buruzko gure ulerkera.

·      -Gure nazioen Europako partaidetza.

·      -Gure nazioentzako hauteskunde-mugabarru bereziak.

·      -Mugaz haraindiko lankidetza.

·      -Kohesio-politika.

 

  Herri komunikabideak diren TVEri eta RNEri Irrati- eta Telebista-estatutua betetzeko eskatzea, aniztasun politikoarekiko errespetuari, informazioaren objektibotasunari eta egiazkotasunari, iritzi-egiaztapenari eta talde politiko eta gizartezkoen sarbideari dagokienean bereziki.  Komunikabide horiek abiaburuok betetzea dute, zalantzarik gabe, herri zerbitzuak izateko ezinbesteko ezaugarri.

  Toponimiaren eta antroponimiaren erabilera ofizialari eta hizkuntza oflzialkideen Justizi Administrazioko erabilerari buruzkoa den eta legekoa ez den proposamen bezala baterako ekimena Diputatuen Kongresuan aurkeztea.

  UNESCOrekiko lankidetza-batzordea eta Estatu Espainiarraren bertako ordezkaritza berriztatu beharrari buruzko baterako ekimena Gorteetan aurkeztea.

 

ACUERDO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

  Con la celebración de este encuentro en Santiago de Compostela las organizaciones políticas firmantes de la declaración de Barcelona concluimos el primer ciclo de encuentros tripartitos a los que inicialmente nos habíamos comprometido para realizar una reflexión profunda sobre una cultura política acorde con el reconocimiento de nuestras realidades nacionales.

  El trabajo desarrollado hasta aquí ha permitido abrir un debate respecto de la necesidad de resolver la articulación del Estado español como plurinacional.

  El llamamiento efectuado en la Declaración de Barcelona a compartir y dialogar sobre una nueva cultura política acorde con el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado, los posicionamientos hechos públicos por diferentes instancias políticas y sociales, así como el proceso de paz abierto en Euskadi, marcan a nuestro modo de ver el inicio de una nueva etapa política.

  Los acuerdos de Barcelona en julio, de Gasteiz en septiembre, y ahora de Santiago de Compostela, abren un proceso de trabajo conjunto, medido y calculado, con determinación pero sin precipitaciones, hacia una nueva etapa política en el Estado y la consecución de una futura unión de la Europa de los Pueblos. Levantamos unánime y solidariamente nuestras voces para construir, conjuntamente con todos los pueblos del Estado, el nuevo edificio peninsular y europeo en el que nuestras naciones puedan ejercer libre, soberana y solidariamente el poder que les corresponde para alcanzar sus objetivos de desarrollo económico sostenible, bienestar social y florecimiento cultural en un modelo de articulación adecuado de sus derechos e intereses con criterios democráticos de libertad, paridad y reciprocidad.

  Nuestras formaciones colaborarán en la constitución de un marco estatal común basado en el reconocimiento de la plurinacionalidad y en el respeto a los ámbitos democráticos de decisión de nuestras respectivas naciones.

  En el momento en el que se cumple el XX aniversario de la Constitución española de 1978, consideramos que es necesaria una reflexión a fondo respecto a su lectura, desarrollo y aplicación en estos dos decenios, tenemos la certeza de que esta reflexión ha de conducir a la necesidad de proceder a una relectura enriquecedora de la Constitución que garantice el reconocimiento jurídico- político de nuestras respectivas realidades nacionales, sin excluir plantear su reforma.  También ha de servir para promover la asunción de estas realidades a nivel social por los ciudadanos del Estado.  En el diálogo y debate necesarios para tal fin estimamos que deben tratarse como cuestiones cardinales:

-El carácter plurinacional del Estado.

-La necesidad de una nueva actitud frente a la diversidad cultural y lingüística.

-La plasmación de esta diversidad en los símbolos y las instituciones.

-La estructuración competenciaL que haga políticamente efectivo el reconocimiento de la plurinacIonalidad del Estado.

-La adecuación de los modelos de financiación pública a las necesidades que tenemos de gobernar en función de cada realidad nacional.

-El análisis del papel del Senado y su adecuada reforma, así como de otros órganos  institucionales.

-La presencia en la Unión Europea y en el ámbito internacional acorde con el reconocimiento jurídico- político de nuestras naciones.

  Continuando el plan de trabajo conjunto entre nuestras respectivas organizaciones en este Encuentro de Santiago de Compostela.

   

ACORDAMOS.

  Formalizar la cooperación permanente y estable entre nuestras organizaciones como foro de encuentro que permita llevar a cabo las actuaciones conjuntas que requieran los objetivos acordados en las reuniones de Barcelona, Gasteiz y Santiago de Compostela.  Mantendremos asimismo un intercambio de información, opinión y colaboración con otros partidos y organizaciones del Estado español y con los diferentes sectores de la ciudadanía interesados en un diálogo sereno y creativo sobre una nueva cultura política acorde con esta comprensión plurinacional y plurilíngue del Estado.

  En este sentido, cada una de las formaciones de este foro impulsará dicho intercambio y diálogo, como mínimo, con los partidos y organizaciones de su ámbito nacional y con aquellos con los que mantenga una relación de coalición.

  Constituir un órgano de colaboración política permanente integrado por una representación de cada una de nuestras formaciones políticas en los respectivos Parlamentos gallego, vasco y catalán que se reunirá cuando lo consideren necesario sus representantes y ordinariamente al inicio de cada curso político.

  La perspectiva de colaboración se centrará en una triple dirección:

  Como intercambio de experiencias, propuestas e iniciativas.

  Como instrumento que permita avanzar en el camino de evidenciar como necesaria una nueva concepción del actual marco jurídico político del Estado Español para llenar de contenido real a las distintas naciones.

  Como flujo de iniciativas y proyectos que permitan el conocimiento de las distintas estrategias que se llevan a cabo en cada país para fortalecer, levantar e impulsar un proyecto de vertebración nacional del mismo.

  Solicitar un estudio sobre la problemática constitucional en su conjunto al equipo de trabajo en temas constitucionales creado en la reunión de Gasteiz.

  Constatar, a partir de las conclusiones aportadas por el grupo de trabajo sobre el Tribunal Constitucional que sin perjuicio de una reforma constitucional, es también posible una lectura distinta a la de la Constitución más respetuosa con las competencias propias de las Comunidades Autónomas y con la realidad plurinacional del Estado, y en consecuencia, reclamar:

  Un cambio de los criterios interpretativos uniformistas y poco autonomistas utilizados por el legislador estatal y corroborados, en líneas generales, por el Tribunal Constitucional que han supuesto entre otros aspectos, la negación de las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas y la extensión abusiva de la legislación básica del Estado.

  Una Composición del Tribunal Constitucional que refleje adecuadamente la pluralidad de poderes que concurren ante el mismo para dirimir sus conflictos arbitrando mecanismos que permitan que la designación de magistrados del Tribunal Constitucional responda a la realidad plurinacional del Estado.

  Proceder a la ejecución de un Plan de Trabajo para promocionar los acuerdos de la Declaración de Barcelona en los ámbitos nacional, estatal y mundial, y especialmente el europeo, con objeto de impulsar el debate sobre una nueva cultura política de respeto a la diversidad nacional, cultural y lingüística.

  Crear en el marco del Grupo de Trabajo de fiscalidad y financiación pública ya constituido, un equipo de estudio de los sectores estratégicos que profundice en la elaboración de propuestas tendentes al fortalecimiento de los sectores estratégicos de cada nación en el análisis de la complementariedad de nuestras economías.

  Adoptar el compromiso de incluir las líneas programáticas e impulsar como principios generales de los respectivos programas electorales para las elecciones europeas las medidas contempladas en el documento de trabajo del Encuentro de Santiago de Compostela relativas a:

 

·      Europa y el respeto a la diversidad.

·      Nuestra concepción de las políticas europeas.

·      Participación de nuestras naciones en Europa.

·      Circunscripciones electorales propias para nuestras naciones.

·      Cooperación transfronteriza.

·      Política de cohesión.

 

    Demandar de TVE y RNE como medios de comunicación públicos el cumplimiento del Estatuto de Radio y Televisión, especialmente en lo referente al respeto del pluralismo político, la objetividad y veracidad de la información, el contraste de opiniones y el acceso de los grupos políticos y sociales.  El cumplimiento de estos principios es sin duda una característica imprescindible para su consideración como servicio público.

  Presentar en el Congreso de los Diputados una iniciativa conjunta como proposición no de ley relativa al uso oficial de la toponimia y la antroponimia así como de la utilización de las lenguas cooficiales en la Administración de Justicia.

  Presentar en las Cortes una iniciativa conjunta sobre la necesidad de reformar la comisión de cooperación con la UNESCO y la delegación del Estado español ante la misma.