Orri Nagusia        Alderdia Berriak        Bestelako Agiriak        Irudi eta Inprimakiak

 

 

1998ko uztailaren 6an                                                                    81. alea

SUMARIO

-Irlandako bake akordioaren faktore ahalbidetzaileak.

 

 

IRLANDAKO BAKE AKORDIOAREN  FAKTORE AHALBIDETZAILEAK  

  Gatazkaren izaeraren aldetik.

  1.Tarteko diren guztiek onartzen duten iritzia da gatazkak izaera politikoa duela eta, ondorioz, konponbideak ere politikoa izan behar lukeela.

  2.Ziurtasun osoa gatazkak, bere espresio armatuan, ez zuela alde bakarreko konponbiderik (British out – IRA suntsitu).

 

Mugimendu errepublikar – nazionalistaren aldetik.

  1.Ziurtasun osoa, bere komunitatearen defentsan denboraldi luze eta egiaztatu bat pasa ondoren, helburu politiko nagusia (British out) ez zela lortuko borroka armatuaren bidez.

  2.Mugimendu errepublikarrean ziurtasun osoa, tresna eta jokabide politikoek gidatzen dutela mugimentu osoaren prozesua, eta borroka armatuak, bere espresioetan, izaera puntuala duela, kontrolatua eta, edozein kasutan, mugimentu osoan jokabide politikoek duten lehentasuna sinesgarri egitera zuzendua.

  Aurreko esaldiekin bat datorren funtzio partiketa mugimentu errepublikarrean (Sinn Fein – IRA harremanak).

  3.Lehentasun osoa eman isolamendu politikoaren hausturari eta mugiemendu    nazionalistaren osotasunaren beste espresio politikoekin (SDLP) –elkarrizketen bidez- izaera estrategiko eta puntualeko akordioak lortzeko helburua ezarri.

  4.Lidergo sendoa, egiaztatua, mugimendu errepublikar-nazionalistarekin koherentea (Hume, Adams, etab.).

  5.SDLParen nazionalismoaren partetik apostu estrategikoa eta sakona, edozein dela gatazkaren egoera eta ematen diren kritikak, Sinn Fein-ekin elkarrizketan jarraituko dutela, pake prozesu bat ahalbidetuko duten akordioak iristeko.

  6.Mugimendu errepublikar – nazionalista osoak onartu, gatazkaren konponbideak ezinbesteko egiten duela Irlaren baitan dauden tradizio guztien begirunea eta denek irabaziko duten konponbide bat eskatzen duela. Pluraltasunaren errespetua.

  7.Mugimendu errepublikarrean ezarri, gatazken konponbideari aurre egiteko era berri hau (tresna erabat baketsuak, politikoak eta demokratikoak), belaunaldi apustu bat dela, zeinak mugimenduaren osotasunaren eta ia bere oinarri sozial guztien norabidea zuzentzen duen.

 

TARTEAN DAUDEN ADMINISTRAZIOEN ALDETIK

  1.Hiritarren ordezkaritza daukaten aukera politiko guztiak kontutan izango dituen elkarrizketa batean oinarrituriko konponbide bat lortzeko apustu sendoa.

  2.Sakonera handiko pronuntziamentu politikoak (Downing Street-eko Adierazpena), zeintzutan agerian uzten diren sakontze demokratikoz markaturiko prozesuak eta zeinetan argitu egiten diren garai batean liskar eta enfrentamenturako arrazoi ziren kuestio politikoak. Era argi batean uzten da irlandar hiritar esparruan datzala, bere ulermen zabalean, gatazkaren konponbidearen azken erabakia.

  3.Administrazioen eta talde armatuen arteko kontaktu eta harremaneko prozesu zabalak mantendu.

  4.Konfidantza sortuko duten keinuak egin, eta gatazka lasaitzeko eta gizatiartzeko elementuak sartu, “suaren etena” erabakitzeko baldintzak sor ditzaten.

  5.Eszenategi europarrean eman diren eta emango diren aldaketen ondorioz, subirautasuna, batasuna, marko juridikoaren aldaketa, prozesu politiko berriei zabaltzea, etab. bezalako kontzeptuei buruzko ikuspegi berritzailea.

 

MUGIMENDU UNIONISTAREN ALDETIK

  1.Gatazka gainditzearen bidetik doazen prozesu eta akordioekin berehalako konpromezua, alde Unionistan gutxiengoan dauden baina espresio armatuen ordezkariak diren espresio politikoen partetik.

  2.Lidergo berria alderdi Unionista nagusian. Jarraitzeko eta gatazka gainditzeko prozesuen alde apustu egiteko uste osoa.

 

INGURUNE INTERNAZIONALAREN ALDETIK.

  1.USAko Gobernu demokrataren aldetik gatazkaren konponbidean apustu finkoa eta partehartze zuzena. Esanahi handiko keinuen adierazpena.

  2.Gatazka gainditzearen bidetik doazen prozesu eta akordioen aurrean berehalako harrera erakunde europarren aldetik. Laguntza ekonomiko esanguratsuren ematea.

 

ADOSTURIKO KONPONBIDEARI BURUZKO OHARRAK. STORMONT-EKO AKORDIOA.

  1.Konponbidea dakarren elkarrizketa politikoak hiritarren ordezkaritza duten espresio politiko guztiak jasoko ditu bere baitan. Isolamenduak ez du indarrik.

  2.“Su-eten” baldintzetan egiten da. Konponbide eszenategi adostu bat diseinatuko duten hainbat eta hainbat kontaktu eta negoziazio izan ondoren.

  3.Konponbidea dakarren elkarrizketa politikoa ez da sortu irabazteko, gatazka konpontzeko baizik. Egutegia zabalik dago, ez dago gaietan eta lortu beharreko emaitzetan mugarik. Ez dago mugarik, hartutako erabakiek daukaten babes demokratikoa eta tartean dauden Administrazioen errespetuak ezartzen dutena ez baldin bada.

  4.Konponbideak honako hau ekarriko du: Irlaren tradizio guztiek bere burua errekonozituko dutela akordioaren baitan eta aldi berean prozedura baketsu eta demokratikoen bidez denek hartuko dutela kontutan eta sinistuko euren proiektua lorgarria dela eta egingarria, baldin eta berau babestuko duen gehiengo demokratiko baten jabe baldin badira.

  5.Akordioan inplikaturiko kontzeptuei (subirotasuna, batasuna, lurraldetasuna), interpretazio berritzaile bat eskaintzen zaie, europar batasunaren eszenategi berriekin bat datorrena.

  6.Akordio osoa sakontze demokratiko batez bustia ageri da; azkenean tartean dagoen hiritargoa delarik azken hitza duena.

 

FACTORES PROPICIADORES DEL ACUERDO DE PAZ EN IRLANDA

Respecto de la naturaleza del conflicto.

  1. Consideración compartida por todos los actores concernidos que el conflicto es de naturaleza política y consecuentemente política debiera ser la naturaleza de su resolución.

  2.   Convicción contrastada que el conflicto, en su expresión armada, no tenía solución unilateral (British out - IRA derrota).

 

Respecto del movimiento republicano - nacionalista.

  1. Convicción firme de que después de un largo y contrastado período de defensa de su comunidad, el objetivo político central (British out) no se lograba por la vía de la lucha armada.

  2. Convicción en el movimiento republicano de que los medios y vías de actuación política dirigen todo el proceso del conjunto del movimiento y que la lucha armada, en sus expresiones, tiene un carácter puntual, controlado y en todo caso destinado a hacer creíble la preeminencia de las vías de actuación política en el conjunto del movimiento.

  Consecuente asignación de funciones en el movimiento republicano acorde con la anterior consideración (Relaciones Sinn Fein - IRA).

  3. Asignación prioritaria a la tarea de romper el aislamiento político y establecimiento del objetivo de conseguir -por medio de conversaciones- acuerdos de naturaleza estratégica y puntual con otras expresiones políticas del conjunto del movimiento nacionalista (SDLP). Reconocimiento mutuo.

  4. Liderazgo fuerte, contrastado, coherente en el conjunto del movimiento republicano - nacionalista (Hume, Adams, etc.).

  5. Apuesta estratégica y de fondo por parte del nacionalismo del SDLP, de tal forma que sea cual sea el estado de situación del conflicto y las criticas existentes, continuar con las conversaciones con el Sinn Fein y alcanzar acuerdos propiciadores de un proceso de paz.

  6. Aceptación compartida en el conjunto del movimiento republicano - nacionalista de que la solución del conflicto exige que todas las tradiciones existentes en la Isla sean respetadas y se construya una solución en que ganen todos. Respeto a la pluralidad.

  7. La consideración por parte del movimiento republicano de que esta nueva manera de abordar la resolución del conflicto por medios absolutamente pacíficos, políticos y democráticos es una apuesta generacional, que comprende al conjunto de la dirección del movimiento y a la práctica totalidad de sus bases sociales.

 

RESPECTO DE LAS ADMINISTRACIONES IMPLICADAS

  1. Apuesta decidida por encontrar una solución basada en el diálogo incluyente de todas las opciones políticas con representación ciudadana.

  2. Pronunciamientos políticos de gran calado (Declaración de Downing Street) donde se manifiestan procesos de profundización democrática y se clarifican cuestiones políticas que antes eran objeto de litigio y enfrentamiento. Claramente se residencia en el ámbito ciudadano irlandés, en su compleja comprensión, la decisión última de la resolución del conflicto.

  3. Mantenimiento de procesos abiertos de contacto y relación entre las Administraciones y los grupos armados.

  4. Emisión de gestos mutuos generadores de confianza e introducción de elementos de distensión y humanización del conflicto, propiciadores de decisiones de “cese del fuego”.

  5. Concepción innovadora, en base a los cambios producidos y por producir en el escenario europeo, de los conceptos de soberanía, unidad, cambio del marco jurídico, apertura de nuevos procesos políticos, etc.

 

RESPECTO DEL MOVIMIENTO UNIONISTA

  1. Compromiso inmediato con los procesos y acuerdos destinados a superar el conflicto por parte de expresiones políticas minoritarias en el campo Unionista pero representativas de expresiones armadas.

  2. Nuevo liderazgo en el principal partido Unionista. Convicción de continuar y apostar por procesos superadoras del conflicto.

 

RESPECTO DE ENTORNO INTERNACIONAL.

  1. Apuesta decidida e implicación directa en la resolución del conflicto por parte del Gobierno demócrata en USA. Emisión de gestos de alta significación.

  2. Receptividad inmediata por parte de las instituciones europeas a los procesos y acuerdos superadores del conflicto. Concesión de ayudas económicas significativas.

 

NOTAS SOBRE LA SOLUCIÓN ACORDADA. ACUERDO DE STORMONT.

  1. El diálogo político resolutivo incluye y comprende a todas las expresiones políticas con representación ciudadana. No opera el aislamiento.

  2. Se realiza en condiciones de “cese del fuego”. Previa realización de múltiples contactos y negociaciones que diseñan un escenario acordado de resolución.

  3. El diálogo político resolutivo no se concibe para ganar sino para resolver el conflicto. La agenda está abierta, no hay limitaciones en temas y resultados a alcanzar. No hay más límite que el que proporciona el respaldo democrático a las decisiones adoptadas y su respeto por las Administraciones concernidas.

  4. La solución permite que todas las tradiciones de la Isla se reconozcan en ella y que al mismo tiempo por procedimientos pacíficos y democráticos todos valoren y entiendan que su proyecto político es conseguible y realizable siempre que dispongan de una mayoría democrática que lo respalde.

  5. A los conceptos políticos implicados en el acuerdo: soberanía, unidad, territorialidad, se les proporciona una interpretación innovadora, acorde con los nuevos escenarios de integración europeos.

  6. Todo el acuerdo está impregnado de una profundización democrática, al final la ciudadanía concernida es la que tiene la última palabra.