Orri Nagusia        Alderdia Berriak        Bestelako Agiriak        Irudi eta Inprimakiak

 

 

1997.go Urtarrilaren 27a                                                             22. alea

 

SUMARIO

-Actuación del PNV en materia de presos (Ayuntamientos).

-Euskadiren Normaltze eta Baketzerako Akordioa (1).

 

 

ACTUACIÓN DEL PNV EN MATERIA DE PRESOS (AYUNTAMIENTOS)

 

Criterios Políticos básicos

  Antes de entrar en dinámicas de este tipo, consultar con las Ejecutivas Regionales (ABB, BBB, GBB, NBB).

  1.- Como criterio general a aplicar por los cargos públicos del PNV cuando sean requeridos para interesarse por la situación de alejamiento que vienen sufriendo los presos de ciudadanía vasca o posibles vulneraciones de los derechos de los presos, remitirse a las decisiones del Parlamento Vasco de 28 de diciembre de 1995 y de la Comisión de Derechos Humanos del citado Parlamento del 3 de octubre de 1996, como órgano legitimado y más eficaz cara a gestionar las demandas que en esta materia se pudieran plantear.

  2.- Si se estima necesaria una intervención más directa del Ayuntamiento, convendría que fuera el propio Alcalde quien asumiera el papel de recibir, interesarse y gestionar las demandas concretas que afecten a TODOS los presos vecinos de su municipio.

  3.- Si además de lo anunciado estima oportuno constituir o participar en una Comisión de Seguimiento de la situación de los presos del pueblo:

a) Que la composición sea plural (interna del propio Ayuntamiento) y no descompensada por la presencia de diferentes organismos del MLNV.  En todo caso, la presencia de estos grupos debe ser tasada y corresponsable con las decisiones que adopte la comisión.  Por ejemplo, no cabe participar en una comisión simultaneando acciones de "presión, intimidación"...a otros participantes de la misma.

b)  Evitar caer en estrategias "publicitarias" de SENIDEAK o GESTORAS, descartando iniciativas como las campanas de sensibilización social con recogida de firmas, buzoneo de folletos, manifestaciones, peregrinaje por las cárceles, etc.

c) Centrar las funciones de la comisión en aspectos como:

*Análisis de los casos concretos del municipio que revistan especial gravedad, previo contraste de la información.

*Interesarse y gestionar las situaciones concretas ante organismos oficiales (Directores de prisiones, Director de instituciones penitenciarias, etc.), utilizando las vías de comunicación que sean precisas.  Remitir las informaciones recabadas a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco y demandar de la misma, los resultados de las gestiones realizadas.

*Responsabilizar de las gestiones a una persona, preferentemente el Alcalde, evitando la constitución de "delegaciones".

*Habilitar, en su caso, ayudas económicas personalizadas a familiares directos de los presos por razones humanitarias, acreditada la necesidad, gestionada desde los departamentos de servicios sociales y en función de los desplazamientos reales a las cárceles de fuera de EUSKAL-BERRIA.

 

 

 

EUSKADIREN NORMALTZE ETA BAKETZERAKO AKORDIOA (I)

 

Bigarren ekitaldi batetarako eguneratze-oinarriak

  1988ko urtarrillaren 12ko Euskadiren Bakeratze akordioak definitu zituen printzipioak eta indarkeriaren aurkako eta bakearen aldeko estrategia demokratikoaren helburuak.  Indarkeria "intolerantziaren azalpen puntakoenaren ezaugarritasunean oinarritu ziren printzipioak, zeinaren aurrean defenditzen zen demokratikoki azaldutako ideia guztien legezkotasuna".

  Mahaiaren lehen urteetako funtzionamenduan eta aipatu printzipioen adostasunean, bi helburu nagusi zehaztu genituen: batetik eta indarkeria berehalakoan saihestea zaila izango zenaren jakitun izanarren, indarkeriaren saiheste progresiboaren hautaketa egiten zen (indarrezko izaeraren saihestea) indarkeriaren operatibitatea eta bere eragin politikoa eta soziala gutxienekotara ekarri asmotan.  Bestetik, bake-estrategiaren norabidean eta aldi berean, indarkeria-ez baino beste zerbait gehiago eskainiko zukeen etorkizun batetan konprometituak, bere egunean armak eskutan hartutako pertsonen (gizarteratzea) edota hartzera eragindako sektoreen (adiskidetze) bizitza normalizatu batetarako inkorporazio progresiboa aurrikusten zen.  Honenbestez, gaia horrela jasorik, jakitun ginen azken helburu honen baitan dagoela indarkeriaren behin betiko desagerpena.

  Gaur, 97ren haseran eta Akordioa bederatzi urtez indarrean izan ondoren, lehenengo helburuarekiko ondorio baikorrak jasotzen dituen balantzea aurkezteko egoeran arkitzen gara batetik: Jabearazte soziala, herri mobilizazioa, pertsekuzio eta prebentzio polizialaren garaipenak.

  Hala era, helburuetariko lehenengoan izandako aurrerapideari ez diogu lagundu zegokion gizarte eta politiko integrazioaren prozesuarekin, hala nola euskal gizartean daukagularik gainerantzeko herritarrengandik aparte bizi eta antolaten den zati bat, taldeko eta personal harreman endogamikoak mantenduz, baloreen mailaketa propiorekin, bere gain hartuz bere kideen artean era desorekatuan banatutako oinaze eta erresistentzia- plusa, ETA bezalako talde armatu baten zuzendaritza politikoa eta soziala kobentzimenduz edo sumisioz onartuz.

  Hertsidura honek ez du soilik denboran areagotzen indarkeriarik gabeko Euskadi baten ikuspegia, baizik eta gure gizartean integratzeke dagoen zati handi batekin "armen isilaraztea" lortzeko ebentualitatean jartzen gaitu.

  Ez da hori nahi dugun bakea.  Begibistakoa da ez digutela errezten.  Hala ere, ez da gure erantzukizun propioa hartzeko eragozpena, azaldu ditugun mugak edo arlo honetan izan ditugun hutsegiteak aitortuz.  PNVren ustetan bakearen aldeko estrategiak jadanik aspaldi behar zukeen bigarren fase batetan.

  Zertan hutsegin dugu?  Akordioak hala Mahaiak hutsegiten du?  Balio al du Akordioak?  Akordioa, guztiona al da? guztiok konprometitzen eta eragiten al gaitu? ala, ez da inorena?

  Partidu bakoitzaren joan-etorri politikoez gain, egoera eta momentuko analisiak, Mahaiko kideen artean Akordioak jasotzen dituen puntuen inguruan ematen diren ez adostasunak kontutan izanik, berriro ere guztiok Akordioaren aurrean erretratatzeko premia nagusitzen da, eta besterik ez bada Akordioaren ahalik eta adostasun maila zabaleneko kudeaketa plana burutu.

  Paktuak ezinbestekoa du birformulaketa eguneratua baldin-cta baketze prozesuan dinamika biziak sortzen saiatu nahi ba du

  Egungo Eusko Jaurlaritza osatzen dugun partiduok ulertu genuen, Paktuaren fase berriak baketze kontsensua eguneratzearen premia jasotzen duten oinarri eta helburuei ekitetik hasi behar zuela, Akordioaren sorrerako edukia bere osotasunean bilduz eta indarkeria deuseztatzearen aldekoa aldeko ekintzak diseinatzera behartuz eta indar politikoen arteko elkarrizketan oinarritutako irtenbide batetara joaz.  Aldi berean, jokabide nahastaileak saihestuz, ezinbestekoa da kontsensua Akordioaren funtzionamendu bizkor eta eraginkor batekin konpatible egitea.